Preskoči na sadržaj

Usluga DNEVNI BORAVAK

Objavljeno u Aktuelnosti

Dnevni boravak je jedna od usluga podrške za život u zajednici. Dnevni boravak obezbjeđuje se djeci s invaliditetom, mladima s invaliditetom, djeci sa problemima u ponašanju, odraslom i starom licu i odraslom i starom licu s invaliditetom.
U ovom socijalnom servisu za djecu i mlade s invaliditetom i OSI, koji je utemeljen na intersektorskom pristupu, pruža se široka lepeza usluga.
Pružalac usluge dnevnog boravka i stanovanja uz podršku, dužan je da korisniku obezbijedi usluge: podrška razvoju socijalne inkluzije, radnu okupaciju i terapiju, socijalne vještine, kognitivne sposobnosti i motoričke vještine, podršku porodici, životne vještine.
Osim materijalnih i tehničkih uslova (smještaja, ishrane, prevoza, održavanja higijene, sigurno okruženje itd.), pružalac usluge dnevnog boravka korisnicima obezbjeđuje i osmočasovnu njegu, psihosocijalnu i medicinsku rehabilitaciju, vaspitno – obrazovni rad sa ciljem sticanja vještina neophodnih za svakodnevni život, radno okupacioni tretman, socijalizaciju, individualni i grupni rad, edukaciju roditelja za samopomoć i pomoć svojoj djeci. Organizuju se i povremeni izleti za korisnike
dnevnih centara. Neki dnevni centri obezbjeđuju prevoz za svoje korisnike od kuće do centra i nazad.
Ovo je najrasprostranjeniji socijalni servis usluga u državi. Uglavnom se usluge dnevnog boravka pružaju u sklopu dnevnih centara, kojih u Crnoj Gori trenutno ima 17, a od kojih 15 ima licencu za rad. Većinom ih je osnovala država, a ima i onih koji funkcionišu u sklopu NVO. U trenutku pisanja ove Analize jedino JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Sirena“ Ulcinj i Dnevni centar Kotor nemaju licencu za rad. Gotovo svi navedeni dnevni centri pružaju usluge djeci i omladini s invaliditetom, dok su dnevni centri u Nikšiću, Cetinju i
Pljevljima proširili svoje usluge i na osobe preko 27 godina starosti.
Takođe, u okviru domova starih u Risnu, Bijelom Polju i Pljevljima rade dnevni boravci namijenjeni odraslim i starim licima s invaliditetom.

Spisak dnevnih centara za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla i stara lica sa invaliditetom u Crnoj Gori:

JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica
JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić
JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“ Bijelo Polje
JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja
JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Berane
JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje
JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac
JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi
JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Rožaje
JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Sirena“ Ulcinj
JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Lipa“ Plav
JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Opštini Danilovgrad
Dnevni centar u okviru JU Dječjeg doma „Mladost“ Bijela
Dnevni centar Kotor
JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Tivat
Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Budva
Centar za pružanje usluga socijalne i dječje zaštite za Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci

Kada su djeca i mladi u pitanju, prijedlog za korišćenje usluga dnevnog centra može izdati Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama, a zahtjev CSR-u može podnijeti roditelj/staratelj OSI. Rješenje o korišćenju usluge podrške za život u zajednici, odnosno korišćenju usluge dnevnog centra, pružaocu usluge dostavlja Centar za socijalni rad. Ukoliko je ova usluga pružena bez rješenja, pružalac usluge dužan je da odmah obavijesti CSR. Na osnovu iznesenog, CSR bi trebali da imaju precizne podatke o broju korisnika usluge dnevnog boravka, bilo da se radi o dnevnim boravcima koje je osnovala država ili dnevnim boravcima koji pružaju svoje usluge u sklopu NVO sektora.
Pružalac usluge, prema Pravilniku o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici, izrađuje individualni plan rada sa korisnikom na osnovu individualnog plana usluga centra, u roku od 15 dana od prijema
korisnika. U izradi individualnog plana učestvuje CSR, pružalac usluge, korisnik odnosno njegov zakonski zastupnik, članovi njegove porodice i druga lica važna za korisnika, ukoliko se ova usluga koristi na osnovu rješenja CSR.
Dnevni centri, prema statutima, pružaju usluge redovnog punog boravka, redovnog poludnevnog boravka i povremenog punog boravka. Dnevne aktivnosti u ustanovama – dnevnim centrima za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju obuhvataju grupni rad u okviru korisničkih grupa, individualizovani rad sa korisnicima u okviru grupa, kao i individualni rad sa korisnicima na osnovu individualnog plana sa korisnikom.
Grupni rad je najzastupljeniji i sprovodi se sa korisnicima u formi radionica, interaktivnog učenja i učenja kroz igru. Oblasti koje se u toku radionica obrađuju su: briga o sebi, poznavanje okruženja, socijalizacija, likovno i muzičko vaspitanje, razvoj govora i jezika, fizičko vaspitanje itd. Individualizovani rad sa pojedinim korisnicima se realizuje po potrebi, sa prilagođenim temama i mogućnostima korisnika.
Prema izvještaju o radu dnevnih centara za 2021. godinu , njihove usluge je ukupno koristilo 360 korisnika. Uslugu dnevnog boravka dominantno koriste djeca i mladi, njih 284, dok je u dnevnim centrima za odrasle i starije OSI 76 korisnika. S obzirom da podaci koji su dobijeni u toku izrade ove Analize nijesu potpuni, navedeni broj korisnika u značajnoj mjeri se nije promijenio u odnosu na prošlu 2021. godinu.
Bitno je navesti da su dnevni centri za odrasla i stara lica, a koja ne funkcionišu u sklopu domova starih, uglavnom nastali kao potreba nastavka pružanja podrške onim licima koja su već bili njihovi korisnici, ali su zbog uzrasta morali da prekinu sa korišćenjem usluge. Pored njih, ovi dnevni centri pružaju uslugu i novim korisnicima.
U pojedinim dnevnim centrima kao što su Podgorica, Rožaje i Ulcinj kapaciteti su u potpunosti popunjeni, u Bijelom Polju nijesu za dva korisnika dostigli maksimum, dok u dnevnom centru u Danilovgradu, predviđeni broj premašuje za jednog korisnika. Drugi dnevni centri imaju više kapaciteta od trenutnog broja korisnika.
Kada su u pitanju stručni kapaciteti dnevnih centara, u izvještaju za 2021. godinu je navedeno da se broj zaposlenih u dnevnim centrima povećao u odnosu na 2020. godinu, ali da je neophodno zaposliti još stručnog i administrativnog kadra. Pored kvantitativnog jačanja kadra, zaposleni u dnevnim centrima u svojim izvještajima navode neophodnost dodatnog usavršavanja, naročito u oblasti rada sa djecom s autizmom.
S druge strane, otvaranje dnevnih centara, ovakvih kakvi trenutno jesu, u formi u kojoj za sad funkcionišu, je u suprotnosti sa UN Konvencijom, na šta ukazuju mnogi međunarodni izvještaji jer predstavlja restriktivno, segregišuće okruženje izvan inkluzije. Neminovno je da nam trebaju takve vrste usluga, naročito nekoj djeci i mladima kojima je potrebno obezbijediti kontinuitet pružanja određene vrste podrške, zbog čega je neophodno da dnevni centri prođu kroz određenu reformu, budu fleksibilniji i dostupniji u svakom trenutku, ali ne i jedini izbor, kada su u pitanju usluge u zajednici za osobe s invaliditetom. Ovo bi takođe bilo značajno i za porodice osoba sa invaliditetom zbog njihovih potreba, prava i drugih obaveza.

Tekst je kreiran u okviru projekta: “Jednakošću do dostojanstvenog života OSI u Crnoj Gori“, koji sprovodi Savez slijepih Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje, a finansira Evropska unija kroz podršku za civilno društvo (CSF) i Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore.

S poštovanjem,
SAVEZ SLIJEPIH CRNE GORE
Ul. Njegoševa br.6, 81000 Podgorica
Tel: +382 (0)20 665 368, fax: +382 (0)20 665 377
E mail: savezslijepihcg@gmail.com
http://www.ss-cg.org/ , http://www.zaposliosi.me/

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

19 − sixteen =