Preskoči na sadržaj

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj je nevladino, neprofitno udruženje osoba s invaliditetom, koje okuplja slijepe i teže slabovide osobe. Djeluje na području opština Bara i Ulcinja.

Organizacija  je osnovana 4 juna 1948. godine u Baru. Od osnivanja, do danas, članica je Saveza slijepih Crne Gore.Poslovne prostorije se nalaze u ulici Rista Lekića D10 u Baru. Upisana je u registar nevladinih udruženja kod Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore dana 17.02.2000. godine pod rednim brojem 444.

Organizacija ima svoje rukovodne , izvršne i nadzorne organe, stalna i povremena radna tijela, Predsjednika i Sekretara.

Administrativne, finansijske i druge profesionalne poslove, obavljaju stručna lica  koja su u radnom odnosu ili su angažovana  po ugovoru o djelu.

Struktura, odnosi i funkcionisanje organizacije utvrđeni su statutom kao osnovnim pravnim aktom i nekoliko pravilnika.

Rad Organizacije odvija se po godišnjem Programu i Finansijskom planu, koje utvrđuje skupština kao najviši organ organizacije.

Do 2000. godine, organizacija je imala status udruženja građana  i na taj način   je bilo sistemski riješeno njeno finansiranje. Dotadašnji sistem finansiranja omogućio je siguran rad i funkcionisanje. Nakon  promjene  statusa u nevladinu organizaciju, prestalo je  sistemsko finansiranje, ali  zahvaljujući  angažovanju na prikupljanju sredstava  na konkursima za projekte nevladinih organizacija i  dijelom od donatora, održan je kontinuitet u njenom funkcionisanju.

 

Organizacija shodno svome statutu  radi na sledećim ciljevima:

 

– Otkriva i evidentira slijepe i teže slabovide osobe na svom području i vrši njihovo učlanjivanje u organizaciju.

– Vodi odgovarajuću evidenciju iz koje se vidi socijalno-ekonomsko stanje članova, uzrok i stepen gubitka vida, vrsta, obim i stanje socijalnih potreba osoba sa smetnjama vida, članova.

– Pokreće inicijative i predlaže nadležnim organima i organizacijama donošenje novih ili izmjene i dopune postojećih propisa u oblasti socijalne i druge zaštite osoba sa smetnjama vida.

– Preduzima mjere za upućivanje  djece, omladine i odraslih sa smetnjama vida na školovanje, radno osposobljavanje i rehabilitaciju i daje predloge za unapređenje školovanja i profesionalnog osposobljavanja.

– U saradnji sa nadležnim organima i organizacijama pronalazi odgovarajuća radna mjesta, pomaže im u zapošljavanju, prati uslove rada zaposlenih osoba sa smetnjama vida, predlaže i preduzima mjere za poboljšanje tih uslova.

– Radi  na nabavci i obezbjeđivanju tiflo-tehničkih pomagala.

– Pomaže članovima, u granicama svojih mogućnosti, i kod nadležnih organa pokreće rješavanje njihovih problema.

– Okuplja slijepe i teže slabovide osobe i organizuje različite vidove aktivnosti, vodeći pri tom računa o uzrastu, polu, stepenu i vremenu gubitka vida i drugom, i na taj način pomaže njihovo učešće u društvenom životu.                                             

– Organizuje i stvara uslove za bavljenje kulturno-prosvjetnim, umjetničkim, sportskim, rekreativnim, šahovskim i drugim amaterskim i društveno zabavnim aktivnostima, radi svestranog razvoja ličnosti osoba sa smetnjama vida i njihovog uključivanja u oblike rada lica bez invaliditeta,i u tom cilju, po potrebi, formira sekcije, društva i klubove.

– Upoznaje javnost sa mogućnostima i potrebama osoba sa smetnjama vida putem javnih tribina, sredstava javnog informisanja i na druge pogodne načine.

-Vrši i druge zadatke od interesa za članove Organizacije.

Od 2. oktobra 2014. Godine povremeno funkcioniše servis personalne asistencije za osobe sa smetnjama vida. Personalniasistenti pružaju neophodnu asistenciju u prostorijama organizacije,ali i na terenu jednom broju članova.

Dužnu pažnju posvećujemo  kulturno informativnoj djelatnosti osoba sa smetnjama vida. 

Od novembra 2002. godine izdajemo časopis „Pravo na riječ“ koji izlazi jednom mjesečno, na CD-ovima u mp3 formatu i distribuira se čitaocima besplatno na prostorima bivših Jugoslovenskih republika kao i u jednom broju zemalja Evrope i šire. Putem časopisa vršimo informisanje osoba sa smetnjama vida u njima pristupačnom formatu.

U cilju praćenja savremenih kanala komunikacije, ali i bolje vidljivosti i dostupnosti svih informacija vezanih za rad  Organizacije, kako članovima, tako i ostalim građanima, od 12. oktobra 2017. godine konstantno ažuriramo sajt www.orslibrul.org  i  facebook stranicu Organizacija slijepih za Bar I Ulcinj.   Ovo je još jedan  način  koji  utiče da budemo prisutniji u javnosti, kojoj će sve naše aktivnosti biti dostupne, a u isto vrijeme doprinosimo promjeni svijesti šire javnosti  u odnosu na  prava i sposobnosti osoba sa smetnjama vida.

 

U okviru Narodne biblioteke i čitaonice „ Ivo Vučković“ u Baru od 17. maja 2006. godine funkcioniše naša audio biblioteka na CD-ovima u mp3 formatu, koja je dostupna svim zainteresovanima,bez obzira da li imaju problema sa vidom.

 

Posjedujemo sopstvenu Brajevu štampariju u kojoj štampamo razne materijale  sa informacijama na Brajevom pismu  i na taj način omogućavamo licima sa smetnjama vida da nesmetano funkcionišu pod jednakim uslovima kao i lica bez invaliditeta.

Od 11. maja 2017. Godine, otpočeo je sa radom bioskop u prostorijama organizacije. Jednom mjesečno organizujemo projekcije adaptiranih filmova za svoje članove, kako bi se filmska umjetnost približila što širem krugu osoba sa smetnjama vida, koje su zbog svog vizuelnog invaliditeta praktično onemogućene da uživaju u dostignućima filmske umjetnosti. Prikazivanje filmova realizujemo u sklopu redovnog umjetničkog programa organizacije.

 
Šah, sport i rekreacija su nesumnjivo jedan od naših prioriteta I u tom cilju sprovodimo u djelo značajne  aktivnosti u kojima i naši članovi imaju zapaženo učešće.

Pikado ekipa Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj,koja postoji od septembra 2017. godine na domaćim I međunarodnim turnirima osvojila je veliki broj pehara I medalja .

Od 1 septembra 2017. godine svakodnevno, u poslijepodnevnim časovima radi društveni klub u kome je  prisutan  zavidan broj članova koji treniraju pikado, igraju društvene igre, koriste internet i kablovsku televiziju i  druže se razmjenjujući svoja iskustva. Na taj način doprinosimo da se poboljša društvena aktivnost i socijalizacija svakog našeg člana.

Osim navedenih  aktivnosti, Organizacija  tokom cijelog perioda postojanja  stavlja veliki akcenat na saradnju između lokalnih organizacija i Saveza,kao i na međunarodnu saradnju.

Takođe, imamo dinamičnu i kvalitetnu saradnju sa brojnim pojedincima, pravnim subjektima i organizacijama, kao i sa medijskim kućama u našoj zemlji. Sa medijima kvalitetno sarađujemo, kroz predstavljanje naših najznačajnijih aktivnosti, projekata, ali i inicijativa, na kojima svakodnevno radimo u cilju poboljšanja kvaliteta života osoba sa smetnjama vida na području opština  Bar i Ulcinj.

Organi  Organizacije su: Skupština, Upravni i Nadzorni odbor.

Skupština je  najveći organ Organizacije, i broji 9 članova .

Upravni odbor broji 3 člana, koji se bira od članova Skupštine.

Upravnim odborom  rukovodi Predsjednik, koji je istovremeno i Predsjednik organizacije i ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje.

Članovi Upravnog odbora su:

 

1.   Veselin Joketić, Predsjednik

2.   Milovan Purlija, Član

3.   Habiba Usezić, Članica

 

Rad Organizacije se odvija svakog radnog dana u dvije smjene, u službenim prostorijama organizacije u Baru – ul. Rista Lekića D 10, koja je u vlasništvu organizacije i opremljena je svom potrebnom tehničkom i drugom opremom za efikasan i kvalitetan rad.  U prijepodnevnoj smjeni obavljaju se redovne administrativne i druge aktivnosti organizacije, dok u poslijepodnevnim časovima radi društveni klub sa različitim sadržajima. Takođe, organizacija posjeduje i sopstveno vozilo.

 

 

KONTAKTI:

Adresa: Ul. Rista Lekića D10 p.f 129, 85000  Bar 

Tel: +382 (0)30/317-930

Tel/fax: +382 (0)30/315-968

Mob./viber   +382 (0) 69/034-606

E-mail. orslibrul@t-com.me

Kontakt osoba:

Predsjednik organizacije – Veselin Joketić