Preskoči na sadržaj

O Savezu

Savez slijepih Crne Gore je nevladina i neprofitna organizacija osoba sa invaliditetom, koja okuplja oko 1000 osoba sa oštećenjem vida koje su učlanjene u osam lokalnih organizacija slijepih, koje pokrivaju područje svih 21 opštine u našoj zemlji. Savez je osnovan 11. aprila 1947. godine na Cetinju, a sadašnje sjedište je u Podgorici – Ul. Njegoševa br. 6. Upisan je u registar nevladinih udruženja kod Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore dana 18.02.2000. pod rednim brojem 477.

Savez ima svoje rukovodne, izvršne i nadzorne organe, stalna i povremena radna tijela, predsjednika i izvršnog direktora. Administrativne, finansijske i druge stručne poslove, obavlja profesionalna služba, angažovani stručnjaci, kao i jedan broj volonterskih funkcionera, saradnika i drugih aktivista. Struktura  odnosi i funkcionisanje Saveza slijepih Crne Gore utvrdjeni su Statutom kao osnovnim pravnim aktom, kao i nizom Pravilnika kao što su: Pravilnik o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji stručne službe, Pravilniku o naknadama i drugim zaradama i drugim pravilnicima. Rad Saveza odvija se po programu i finansijskom planu, koje utvrđuje Skupština kao najviši organ Saveza za svaku godinu. Do 2000, godine, Savez je imao status Udruženja građana i imao je sistemski riješeno finansiranje od strane države. Ta činjenica rezultirala je uspostavljanje značajnih ustaljenih aktivnosti koje je uz manje ili više modifikacija sprovodio dugi niz godina. Nakon promjene statusa u nevladinu organizaciju, prestalo je  sistemsko finansiranje, ali  zahvaljujući  angažovanju na prikupljanju sredstava  na konkursima za projekte nevladinih organizacija i dijelom sopstvenim prihodima održan je kontinuitet u funkcionisanju organizacije.

Vizija SSCG: Osobe oštećenog vida: osnažene, integrisane, i uključene u društvo.

Misija SSCG je uključenost osoba oštećenog vida kroz podsticanje i sprovođenje aktivnosti koje ističu sposobnosti  i jačaju njihovu ličnost u društvenoj zajednici.

U prethodnih više od 70 godina Savez je radio na poboljšanju ciljeva:

  • Pružanju  podrške i podsticanju članova da se školuju i postižu što veći stepen obrazovanja;
  • Pružanju podrške i pomoći pri zapošljavanju;
  • Nabavci i distribuiranju tiflotehničkih pomagala za račun  Fonda PIO, a kasnije Fonda zdravstva i to onih  koje je država kroz ova dva sistema  finansirala;
  • Omogućavanju  besplatnog ili po povoljnim uslovima, odmora na moru ili planini;
  • Organizovanju  velikog broja kulturnih događaja  na kojima su učestvovale osobe sa oštećenim vidom, kao što su književne večeri, muzički koncerti, izložbe ručnih radovai slično;
  • Organizovanju  sportskih aktivnosti i takmičenja među kojima je do sada održanih 54 šahovska prvenstava  i 47 atletskih prvenstava osoba sa oštećenim vidom;
  • Izdavanju brajevih i audio časopisa među kojima je najznačajniji audio časopis „Zvučna revija“ koja izlazi već 4 decenije kao mjesečni časopis. Ovaj časopis je ranije izdavan na audio kasetama,  a od prije par godina na CD-u u mp3 formatu.

Osim navedenih  aktivnosti, Savez je  tokom cijelog perioda postojanja stavljao veliki akcenat na međunarodnu  saradnju. Savez je član Evropskog i Svjetskog Saveza slijepih, ima predstavnike u nekoliko komisija Evropskog Saveza slijepih, a jedan je i od članova Balkanskog konsultativnog komiteta koji egzistira unutar Evropskog Saveza više od dvije decenije, i član Mreže za zastupanje Zapadnog Balkana. Takođe, Savez je i član IBCA-e(International-Braille-Chess-Association), i Koalicije Saradnjom do cilja na nivou Crne Gore.

Organi Saveza slijepih su: Skupština, Upravni i Nadzorni odbor. Skupština je najveći organ Saveza, a sastavljena je od 16 članova  tj. od po 2 predstavnika svake od 8 lokalnih organizacija slijepih.

U prošloj godini održane su 4 sjednice Upravnog odbora, 2 sjednice Skupštine i 1 sjednica Nadzornog odbora.

Stručnom službom rukovodi Izvršni direktor koji je profesionalno zaposlen u Savezu. Osim izvršnog direktora u stručnoj službi je trenutno zaposleno po Ugovoru o radu još 20 osoba.

Rad stručne službe se odvija u službenim prostorijama koje se nalaze u Ul. Njegoševa br. 6, Podgorica, koje su u vlasništvu Saveza i koje su opremljene svom potrebnom tehničkom i drugom opremom za nesmetan rad.