Preskoči na sadržaj

Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine

Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine osnovana je 1. juna 1948. god. sa sjedištem u Nikšiću. Organizacija se nalazi u ul. Radoja Dakića bb gdje je od Opštine Nikšić dobila kancelariju na korišćenje bez nadoknade. Rad i aktivnosti organizacije se finansiraju iz donacija i pomoći donatorskih i drugih organizacija i pojedinaca. Organizacija okuplja 65 lica sa oštećenjem vida sa područja ove tri opštine. Sa ostalim organizacijama koje djeluju na područjima jedne ili više opština organizacija je dio Saveza slijepih Crne Gore koji pomaže u ostvarivanju ciljeva ovih organizacija.

Vizija organizacije je: Društvo jednakih mogućnosti za sve građane

Misija organizacije je: Unapređenje kvaliteta života osoba sa oštećenim vidom kroz sprovođenje inicijativa i projekata koji su usmjereni na promjenu pravnih propisa, unapređivanje kvaliteta obrazovnog, zdravstvenog, sistema zapošljavanja i ostalih segmenata društvenog života.

Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine radi na ostvarivanju sledećih ciljeva i aktivnosti:

– radi na otkrivanju i evidentiranju LICA SA OŠTEĆENIM VIDOM na svom području i njihovom učlanjivanju u organizaciju

– u saradnji sa drugim nadležnim organima preduzima mjere preventivne prirode radi otklanjanja uzroka koji dovode do smanjenja ili gubitka vida i slučajevima gdje je to moguće preduzima ili predlaže mjere radi liječenja

– vodi evidenciju o socijalno- ekonomskom stanju članstva, uzroku i stepenu gubitka vida, vrsti, obimu i stanju socijalnih potreba LICA SA OŠTEĆENJEM VIDA

– pokreće inicijative i predlaže nadležnim organima donošenje novih ili izmjenu postojećih propisa u oblasti socijalne i druge zaštiteosoba sa oštećenjem vida

– organizuje i stvara uslove za bavljenje kulturno-prosvjetnim, umjetničkim, sportsko-rekreativnim, školskim i drugim amaterskim i društveno-zabavnim aktivnostima radi svestranog razvoja ličnosti ljudi sa oštećenjem vida i njihovo uključivanje u društvene tokove

– putem sredstava javnog informisanja informiše i upoznaje javnost sa mogućnostima i potrebama lica sa oštećenim vidom. itd.

Organizacija je u više od 70 godina svog postojanja sprovela veliki broj projekata koji su se realizovali kroz redovne aktivnosti. Do 2004 god. Organizacija je dobijala finansijska sredstva iz budžeta Opštine tako da nije pripremala i podnosila projekte u obliku u kojem  se danas koriste kod raznih donatora već je na osnovu godišnjih programa rada dobijala sredstva. Projekte odnosno aktivnosti koje je sprovodila u dosadašnjem radu se mogu nabrojati po vrsti a naročito bi istakli sledeće:

– pružanje stručne i pravne pomoći članovima u cilju ostvarivanja raznih prava koja im pripadaju

– podsticanje i pružanje pomoći tokom školovanja i zapošljavanja

– organizovanje raznih kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija u kojima su učestvovali članovi.

  • pružanje pomoći u novcu i naturi socijalno najugroženijim članovima itd.

 

Prvi smo u Crnoj Gori pokrenuli projekat »Audio biblioteka« koji ima za cilj da se učine dostupnim različite vrste literature za osobe sa oštećenim vidom.

Organizacija slijepih je u partnerstvu sa udruženjem »Plegije« iz Nikšića po prvi put u Crnoj Gori realizovala pilot projekat »Servis personalne asistencije« čiji su korisnici bile osobe sa oštećenim vidom i osobe sa tjelesnim invaliditetom. Projekat je pokazao da je personalna asistencija jedan od najbitnijih servisa podrške i da je od neprocjenjivog značaja za osobe sa invaliditetom.

Od avgusta 2011. – do jula 2012. godine realizovali smo projekat »Brajevo pismo . ključ kvalitetnog obrazovanja«. Cilj projekta je bilo poboljšanje uslova za obrazovanje djece sa oštećenim vidom u osnovnim školama. U okviru projekta organizovali smo 20 dvodnevnih seminara za 280 učitelja/ica iz 27 osnovnih škola koliko ih ukupno ima na području Nikšića, Šavnika i Plužina. Na seminarima  su se učesnici upoznali sa  rezultatima aktivnosti koje je Crna Gora do tada realizovala u oblasti inkluzivnog obrazovanja, individualnim razvojnim obrazovnim planovima, kao i sa brajevim pismom koje su učesnici naučili da čitaju i pišu. Projekat je finansiran od strane USAID/ORT-a.

Od jula 2012. Do jula 2013. Godine  realizovan je projekat »Volonterski servis audio biblioteka« koji je finansiran od strane ORT-a, a koji je imao za cilj unapređenje rada audio biblioteke kao jednog od važnih  načina podrške osobama sa oštećenim vidom  u pristupačnosti informacijama , naročito u toku obrazovanja. Kroz ovaj projekat smo ojačali sopstvene kapacitete u sprovođenju volonterskih aktivnosti, a jedan od rezultata je i dobijanje akreditacije     za razmjenu tj. prijem i slanje naših volontera u druge države.

U novembru 2013. godine smo svečano otvorili  resursni centar za asistivne tehnologije  koji je finansiran od strane USAID-a, a predstavlja krunu uspješne saradnje naše organizacije i USAID-a. Sredstva u iznosu od 40000,00$ koje je USAID donirao Organizaciji slijepih  je iskorišćen za nabavku preko 80 savremenih pomagala  za osobe sa oštećenim vidom. Pomagala koja se nalaze u resursnom centru imaju primjenu u različitim oblastima života i to: obrazovanju, obavljanju kućanskih poslova, zadovoljavanju medicinskih potreba, sportsko-rekreativnim aktivnostima, samostalnom kretanju, samostalnom  korišćenju računara, štampanju  tekstova na brajevom pismu, izradi reljefnih slika i slično. Svrha resursnog centra za asistivne tehnologije za osobe sa oštećenim vidom je   da se omogući ovim osobama da se informišu o različitim pomagalima koja im mogu pomoći u prevazilaženju prepreka u svakodnevnom životu. U resursnom centru, ove osobe mogu da  dobiju informacije o tome  koja sve pomagala postoje, kako se ona koriste i ako imaju potrebu  za nekim od pomagala da ih nabave.

Organizacija slijepih  za Nikšić, Šavnik i Plužine je osnovala i  preduzeće »Tiflomont« koje se bavi nabavkom  pomagala, štampanjem  materijala na brajevom pismu, naročito  naljepnica i brošura za potrebe trgovaca koji su obavezni da po Zakonu o zaštiti potrošača informacije o određenim proizvodima obilježavaju na brajevom pismu, zatim naljepnica  sa nazivima institucija i pravnih lica i podacima o njihovom radnom vremenu, a što je obaveza u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i na kraju izradom orjentacionih planova na standardnom i brajevom pismu.

Aktivnosti u oblasti sporta su takođe jedan od prioriteta u našem radu, pa smo  tako prvo formirali goalball sekciju, a od  prije nekoliko godina i prvi goalball klub u Crnoj Gori »Goalball klub Nikšić«. Goalball je  paraolimpijska disciplina za osobe sa oštećenim vidom i specifična je po tome što je to jedina disciplina koja je u programu paraolimpijskih , a nije na programu olimpijskih igara. Radi se o sportskoj igri koja se igra sa zvučnom loptom   na terenu dimenzija odbojkaskog  terena u zatvorenim salama. Igrači našeg goalball kluba čine okosnicu crnogorske goalball reprezentacije koja  postiže zapažene rezultate na međunarodnom nivou. .

Od 2017. Godine u okviru naše organizacije rad i društveni klub za osobe sa oštećenim vidom koji je pokrenut kroz projekat finansiran od sredstava od igara na sreću. Radi se o  moderno opremljenom prostoru u kome se okupljaju naši članovi, razmjenjuju  iskustva o prevazilaženju  svakodnevnih prepreka, igraju različite društvene igre, gledaju TV, koriste  internet i na kraju  igraju govorni pikado  kao jednu od interesantnih igara  u kojoj se članovi naše organizacije  takmiče  na različitim međunarodnim turnirima u pikadu koji se organizuju u regionu.

Ovo su samo neke od značajnijih aktivnosti koje smo do sada realizovali jer je teško nabrojati sve aktivnosti koje smo do sad realizovali. Rezultati rada, iskustvo u radu koje imaju ljudi koji vode Organizaciju kao i dobar imidž koji je Organizacija stekla u preko 70 godina svog postojanja predstavljaju garanciju o postojanju potencijala i sposobnosti da realizujemo sve planirane aktivnosti, kako uz pomoć svojih kapaciteta tako i angažovanjem osoba koje su stručne za realizaciju planiranih aktivnosti.

 

Kontakti:

Adresa: Ul. Radoja Dakića bb,

Poštanski broj: 81400 Nikšić

Tel/Fax: +382 (0)40/212-504

e-mail: osnk@t-com.me

Kontakt osoba: Goran Macanović, Predsjednik Organizacije