Preskoči na sadržaj

Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu, Plav i Rožaje

IV – Kratak opis organizacije sa podacima o prethodno realizovanim projektima

1948. godine u Andrijevici ,  grupa gradjana bez ostatka vida, donijela  je odluku da nešto učini  za svoju budućnost i budućnost slijepih lica  sa ovog područja . Te godine osnovano je  Sresko povjereništvo slijepih za Berane I Andrijevicu, na čelu sa slijepim književnikom Miličkom Miketićem. Kao Osnovna društvena organizacija sa posebnim interesom djelovala je do 2000 godine Donošenjem Zakona o nevladinim udruženjima 2000. godine, Organizacija je  registrovana kao nevladino udruženje . 2012.godine izvršena je preregistracija kod Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje je upisana u Registar nevladinih udruženja  pod rednim brojem 443  .

Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu,Plav i Rožaje je socio-humanitarna, neprofitna organizacija koja okuplja i brine o gradjanima sa oštećenjem vida  s područja četiri opštine : Berane, Andrijevica,Plav i Rožaje .  Trenutno imamo  628  registrovanih slijepih gradjana.

Organizacija  već 70-u godinu djeluje na zadovoljstvo svojih članova  u četiri opštine na sjeveroistoku Crne Gore. Lepeza njene aktivnosti  realizuje se kroz godišnji program rada koji donosi skupština organizacije i predstavlja iskaz intreresa svojeg članstva .  

Osnovna aktivnost Organizacije zasnovana je na  otkrivanju  gradjana sa oštećenjem vida kako bi njima i članovima njihovih porodica pomogli u prihvatanju nastalog oštećenja , a zatim ih kroz uključivanje u rad organizacije  osposobili za što samostalniji život  i  korišćenje preostalih sposobnosti .

Cilj nam je, što je moguće više, socijalno ih integrsati  ulokalnu zajednicu. Drugim riječima, našim članovima pružamo svu potrebnu pomoć  u prilagodjavanju novo nastalim okolnostima  kroz privikavanje  na  drugaćiji ambijent i  drugačiji pristup zajednici, odnosno sredini. Takodje, cilj nam je da se kroz obuku u korišćenju  tiflotehničkih pomagala, osposobe za samostalno kretanje u mikro i makro prostoru.

Naše članove redovno upućujemo na rehabilitaciju i odmor na more ili planinu .  Slijepa i slabovida djeca koja iskažu potrebu za školovanjem upućuje se u Resursni centar u Podgorici. Koliko god smo u  mogućnosti,  pomažemo i  brinemo se   o socijalnim i zdravstvenim potrebama naših članova. Kroz sve to, na usluzi smo u pružanju  usluga pravne zaštite i informisanja  članstva .

Naši članovi su ugledni gradjani naše zajednice. Oni svojim primjerom, snagom svog  duha, svojom upornošću i kreativnošću ustrajno proširuju granice mogućeg  kako u  načinu organizovanja  svojeg života , tako i  uključenosti u  društvenu zajednicu.

Danas našu Organizaciju  uspješno vodi predsjednikBranko Raičević  .

Branko Raičević  je rodjen u Beranama 1951 godine . Osnovnu I srednju školu završio je u Beranama. Višu školu šumarstva  završio je u Gornjem Milanovcu I stekao zvanje inženjer šumarstva. Član je organizacije od 1977. U proteklom period obavljao je  mnoge dužnosti u organizaciji. Trenutno se nalazi na funkciji predsjednikaorganizacije.  Član je  skupštine Saveza slijepih Crne Gore.  

Radio je u fabrici Celuloze I papira u Beranama  naradnom mjestu Tehnolog tehničke pripreme proizvoda od papira .

Bavi se pisanjem poezije . Objavljivao je u mnogim časopisima širom zemlje I regiona . Stalni je dopisnik Zvučne revije , časopisa za slijepe .

Nosilac je najvećeg priznanja koje dodjeljuje Savez slijepih Crne Gore-Povelja humanosti  I  Povelje za rad  Područnih organizacija opština Kotor, Bijelo Polje , Pljevlja I Podgorica za aktivan rad I doprinos  unapredjenju života I rada slijepih u Crnoj Gori . U komunikaciji se služi  maternjim i italijanskim jezikom .

Organizaciona struktura upravljanja je sljedeća:

Organizacijom upravlja Upravni odbor. Skupština organizacije je najveći organ rukovodjenja  organizacijom i ona  čini  11 delegiranih predstavnika iz svih opština u kojima djeluje . Nadzorni odbor koji broji tri člana ,  stara se I brine o svim oblicima nadzora nad radom organa u Organizaciji .

Sve odluke koje donosi organizacija moraju biti uskladjene sa zakonom, aktima organizacije I   aktima Saveza slijepih Crne Gore čiji smo konstitutivni  član .

Organizacija se finansira od donacija koje dobija od Konkursa za raspodjelu dijela prihoda od Igara na sreću, sredstava koje opredijeli opština Berane , putem Konkursa, donacije Saveza Slijepih Crne Gore i medjunarodnih i domaćih donatora.

Organizacija svoje aktivnosti ostvaruje na osnovu donesenog godišnjeg programa rada

Vizija

Vizija  Organizacije je da svojim radom postane vodeća  medju organizacijama  koja se bavi problemima osoba sa invaliditetom u zastupanju njihovih interesa na sjeveroistoku  Crne Gore. Ostvariti što veći broj integrisanih slijepih i slabovidih gradjana u društveni život i na taj način doprinijeti  izgradnji ravnopravnije zajednice I društva u cjelini .

Misija

Misija Organizacije  je osposobljavanje za samostalan život slijepih i slabovidih gradjana s područja sjeveroistoka Crne Gore, unapređenje kvaliteta njihovog života i njihovog položaja u lokanoj zajednici. Pružanje pomoći u ostvarivanju socijalnih usluga našim članovima i zastupanje njihovih interesa u javnosti te smanjenje diskriminacije i  stvaranje uslova za povećanje osjetljivosti ( senzibiliranje) zajednice  za problem ove kategorije  gradjana .

Vrijednosti i principi djelovanja Organizacije :

a) Zaštita ljudskih I gradjanskih prava slijepih I slabovidih gradjana  i uvažavanje različitosti  ;

b) Suzbijanje svake diskriminacije i govora mržnje u zajednici,

c) Pokretanje I podsticanje otvorenoga dijaloga i dostupnost informacija prema  članovima,

d) Poštovanje različitih interesa I potreba  članova,

e) Demokratski način odlučivanja u organima I tijelima Organizacije  i ravnopravna zastupljenost  iz svih opština u kojima djeluje organizacija u  formiranju organa I tijela  kao I donošenju i sprovodjenju  odluka u Organizaciji ;

f) Organizovanje rada  I  zastupanje članova  prema svim nivoima  vlasti,

g) Odgovornost članova, organa I tijela za otvoreno I javno  djelovanje,

h) Poštovanje kodeksa ponašanja članova Organizacije,

i) Promocija vrijednosti rada Organizacije kod  Savezaslijepih Crne Gore I građana u lokalnoj zajednici.

Naša organizacija je  član koalicije nevladinih organizacija “ Saradnjom do cilja” I član koalicije lokalnih nevladinih organizacija koje se bave problemima  osoba sa invaliditetrom u opštini Berane  naziva “ OSI Berane “.

. Naš član u Savjetu za osobe sa invaliditetom je Branko Raičević. Redovno objavljujemo  članke u časopisu za slijepe gradjane  “ Zvučna revija”. www.ss-cg.org/index.php/zvucnarevija Organizacija je partner I redovni korisnik izdanja “ Biblioteke za slijepe” u Podgorici . www.bzscg.net u informisanju slijepih I slabovidih gradjana u Crnoj Gori .www.uzivoradio.com/homer-podgorica.html .,  “Zvukom do svjetlosti “  kojom  se prezentuje rad Saveza slijepih I područnih organizacija slijepih .  Zvučni časopis “ Svjetlost duše” koji se redovno  objavljuje u mp3 formatu I emituje na talasima Radio Bar , redovno objavljujemo svoje priloge o radu organizacije Svoj prostor uredjujemo na sajtu Saveza slijepih Crne Gore  www.facebook.com/pages/Savez-slijepih-Crne-Gore.Kao članica Koalicije “Saradnjom do cilja” redovno dostavljamo I objavljujemo finansijske izvještaje  koje možete naći na sajtu : www.facebook.com/saradnjomdocilja  I I   twitter.com/koalicijanvo/status/

Organizacija posjeduje kancelariju površine 25 m2 u ulici Miloša Mališića 31 u Beranama . Caritas Luxemburg ,kancelarija u Beranama je značajno pomogla u tehničkom osavremenjavanju Organizacije. Program koji je sprovodioCaritas Luxemburg  odnosio se na jačanje kapaciteta  organizacija kojer se bave problemima osoba sa invaliditetom.  Programom  je  bila uključena i naša Organizacija kojoj su  donirana  tehničkih sredstava : dva kompjutera sa dva štampača , skenerom  i an-rider programom;  telefon  sa faksom kao i  kompjuterski sto sa stolicom  i folder ormar za dokumentaciju.

Procedure donošenja akata u organizaciji  su definisane osnovnim aktima -Statutom organizacije,Poslovnikom o radu Skupštine, Poslovnikom o radu Upravnog odbora , Poslovnikom o radu Nadzornog odbora,Etičkim kodeksom ponašanja članstva kojim upravlja Disciplinska komisija  i Statutom Saveza slijepih Crne Gore.   Skupština obavlja slijedeće poslove i zadatke:  usvaja izvještaj o radu , usvaja godišnji plan i program rada , razmatra i usvaja godišnji finansijski izvještaj i izvještaj Nadzornog odbora, donosi Statut, izmjene i dopune Statuta, bira i razrješava predsjednika Udruženja , Upravni  i Nadzorni odbor, odlučuje o žalbama protiv odluka Upravnog  odbora, odlučuje o narednim zadacima i daljem razvoju rada Udruženja,odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja udruženja;odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestаnku rаdа i raspodjeli preostale imovine Udruženjа; razmatra aktualna pitanja iz područja rada Udruženja,obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom.

Skupština može opozvati pojedine članove Upravnog  odbora, cijeli Upravni odbor i zastupnike Udruženja u Skupštini Saveza i prije isteka mandata ako utvrdi da je njihova djelatnost u suprotnosti s ciljevima i zadacima Udruženja, odredbama ovog Statuta i zaključcima Skupštine.

Upravni odbor obavlja, naročito, sljedeće  zadatke: sprovodi i razrađuje odluke i zaključke Skupštine,osniva svoje stalne i povremene komisije i imenuje članove i  njihove predsjednike ,bira zastupnike u odgovarajuće društvene i druge organizacije i institucije,priprema i razmatra materijale za sjednice Skupštine,u skladu s financijskim planom odlučuje o korištenju sredstava Udruženja,predlaže Skupštini  finansijski plan i završni račun Udruženja ,obavlja izbor, imenovanje i razrješava rukovodioca  stručne službe , donosi odluke o radu i organizaciji rada u stručnoj  službi,odlučuje o načinu informisanja članstva i javnosti , sprovodi upravni  postupak, predlaže skupštini pojedince i pravna lica za dodjelu  priznanja Udruženja, obavlja i druge poslove po potrebi, a u skladu s ovim Statutom.

Nadzorni odbor ima tri člana. Jedan od članova mora biti financijski stručnjak.Članove Nadzornog odbora bira Skupština.Za člana Nadzornog odbora ne može biti izabran član Skupštine ni radnik stručne službe Udruženja.Za svoj rad članovi Nadzornog odbora odgovorni su Skupštini.Nadzorni odbor nadzire primjenu opštih  akata, Statuta i materijalno-financijskog poslovanja.Nadzorni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Pravovaljane odluke Odbor donosi većinom glasova svojih članova.Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:ostvaruje uvid u materijalno-financijsko poslovanje i izvršenje financijskog plana Udruženja, ima uvid u blagajničke knjige, spise i prijedloge koji se odnose na novčano poslovanje, ostvaruje uvid u rad organa i tijela Udruženja  i stručne službe,vrši nadzor nad  zakonitošću  i primjenu opštih akata.Sva tijela Udruženja dužna su Odboru omogućiti uvid u svoje cjelokupno poslovanje.

Predsjednik Udruženja  ujedno je predsjednik Skupštine i Upravnog odbora.

Predsjednik Udruženja obavlja slijedeće zadatke: saziva i rukovodi sjednicama Zbora članstva, Skupštine i Upravnog odbora,brine o izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i IUpravnog odbora,potpisuje opšta  i pojedinačna  akta koje donosi Skupština, odnosno Upravni odbor, odgovara za zakonitost rada, podnosi Skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja ; zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruženja, zastupa Udruženja.

Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini i Upravnom odboru.  U slučaju spriječenosti zamjenjuje ga lice koje on ovlasti  ( potpredsjednik ili sekretar ili član upravnog odbora) .

Broj žiro računa i PIB Organizacije : PIB: 02036282

Žiro račun:   535-9863-75 Prva banka Berane        

ORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA BERANE,ANDRIJEVICU,PLAV I ROŽAJE

                                         Predsjednik:

                                       Branko Raičević