Preskoči na sadržaj

Organizacija slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin

CV ORGANIZACIJE

 

Organizacija slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin

Mila Radunovića 54 Podgorica

Tel. faks: 020/656-465 i 067/271-316

E-mail ospdk@t-com.me

Facebook: Organizacija za Podgoricu Danilovgrad i Kolašin,

link: https://www.facebook.com/pages/category/Organization/Organizacija-slijepih-Podgorica-Danilovgrad-i-Kola%C5%A1in-142241023001380/

 

Kontakt osobe

Slavko Mikulić, radnik u kancelariji – 069/453-763 E-mail slavko.mikulic64@gmail.com

Stefa Adžić, sekretarka Organizacije – 068/677-443 E-mail stefa_a@yahoo.com

Čedo Lazić, predsjednik Organizacije – 067/271-316 i 069/314-752 E-mail cedo.l@t-com.me

 

Organizacija slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin, a od 2018. godine i Tuzi, je nevladina, invalidska i humanitarna organizacija i pokriva područje Glavnog grada i opština Tuzi, Danilovgrad i Kolašin. Osnovana je 5. juna 1948. godine. Organizacija slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin danas ima oko 290 članova, posjeduje kancelariju u ulici Mila Radunovića 54 u kojoj svakog radnog dana radi sekretar organizacije, te radnik za tehničke poslove i po potrebi volontiraju aktivisti udruženja i pružaju potrebnu pomoć članovima Organizacije. U Organizaciji je trenutno zapošljeno 8 lica sa invaliditetom. Organizacija ima Statut i sva neophodna pravna akta. U registar nevladinih udruženja upisana je 17.02.2000. godine pod rednim brojem 445. a 11. 07. 2012. je podnijela zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova za registraciju po novom Zakonu o NVO. Kroz izborni postupak koji se u udruženju provodi svake četvrte godine na zborovima članstva se bira Skupština i Nadzorni odbor. Skupština dalje bira i konstituiše Upravni odbor   predsjednika, sekretara i komisije. Rad i poslovanje Organizacije odvija se po Programu i Finansijskom planu, koje utvrđuje Skupština Organizacije na svom redovnom godišnjem zasijedanju.

 

Ciljevi i zadaci organizacije

 

Misija Organizacije je da osobe oštećenog vida budu samostalne i nezavisne od tuđe pomoći i potpuno integrisane u društvo, a ciljevi Organizacije su postizanje ravnopravnog tretmana i sprovođenje mehanizama antidiskriminacije u društvu na svim poljima života i rada ovih lica. Zadaci udruženja su realizacija svih programskih aktivnosti koje doprinose boljim uslovima života i rada, od socijalno-materijalnog statusa do pravne zaštite. Organizacija vodi brigu o školovanju i studiranju svoga članstva, pomaže prilikom zapošljavanja, brine o pravnoj zaštiti i obezbjeđivanju povlastica, radi na kulturnom, sportskom, šahovskom i društvenom angažmanu svoga članstva, nabavlja i distribuira specijalna tiflo-tehnička pomagala, humanitarnu pomoć kao i ostale artikle koji doprinose boljem situiranju i uslovima života  lica oštećenog vida sa ovog područja. Ovim se svakako ne iscrpljuju svi zadaci i ciljevi ove nevladine organizacije.

 

Organi organizacije

 

Organizacija ima Skupštinu, Nadzorni Odbor, Upravni odbor, Predsjednika, Sekretara i Komisije.

 

Organizacija slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin u okviru svojih redovnih aktivnosti ima veoma razvijenu saradnju sa Savezom slijepih Crne Gore, kao i lokalnim organizacijama slijepih, članicama Saveza.

 

Organizacija ima kancelariju koju koristi za svakodnevni rad a koju je dobila na korišćenje od Glavnog grada u ulici Mila Radunovića 54. Kancelarija raspolaže sa svim tehničko-materijalnim sredstvima neophodnim za kvalitetan rad kancelarije, a pored toga tu su i djelovodne knjige i prateća dokumentacija organizacije. organizacija ima i brajevu štampariju u kojoj radi lice oštećenog vida.

Zahvaljujući donaciji Uprave za imovinu Crne Gore, podgorička Organizacija slijepih za svoje sve brojnije potrebe i poslove, posjeduje putnički automobil.

 

U ulici Spasoja Raspopovića 39 na Koniku, Organizacija koristi prostorije za potrebe svog salona „Relaks“, za masažu, u kom rade četvoro lica oštećenog vida.

 

Na Koniku u ulici Žrtava fašizma 73 organizacija u svom vlasništvu posjeduje renovirani objekat sa uređenim dvorištem. U tom objektu Organizacija je otvorila vešeraj-tepih servis „Veteks“, koji je opremljen svim savremenim mašinama za rad u pružanju kvalitetne usluge svojim korisnicima, gdje su trenutno zaposlene tri osobe sa invaliditetom.

 

Pored mašina, servis raspolaže i sa dostavnim kombi vozilom.

 

Takođe u prostorijama ovog objekta radi i pržionica kafe, vlasništvo Saveza slijepih Crne Gore.

 

Pored postojećeg Organizacija planira i izgradnju jednog pomoćnog objekta, kako bi svoje aktivnosti proširila i na druge djelatnosti.