Preskoči na sadržaj

PRAVO NA PRISTUPAČNE INFORMACIJE

Objavljeno u Aktuelnosti

U odnosu na UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, član 21, sloboda mišljenja i izražavanja, pristup informacijama, na nivou Evropskog saveza slijepih izrađeni su zahtjevi koji su u skladu sa istom i koje je u što kraćem roku neophodno realizovati, kako bi osobe potpuno i djelimično oštećenog vida uživale isti nivo informacija kao i ostali građani.

Evo sa kakvim se sve poteškoćama, barijerama susreću osobe potpuno I djelimično oštećenog vida:

1. Dvije glavne poteškoće koje nastaju usled gubitka vida su sposobnost komunikacije sa organizacijama i pojedincima putem uobičajenog štampanja i pristup informacijama u uobičajenom štampanom printu, bilo da su u pisanom ili elektronskom obliku.
2. Manjina od onih sa djelimičnim oštećenjem vida može čitati normalni print. Međutim, većina ima potrebu da koristi pomagala za osobe s djelimičnim oštećenjem vida kako bi čitala štampu. Ako je print uvećan, veći od 14, običnog fonta i dobrog kontrasta sa materijalom na kojem je štampan, praktičan je za mnoge osobe.
3. Većina osoba oštećenog vida ni u kom slučaju ne može čitati štampu. Oslanjaju se na prezentaciju pisanih informacija u formatima kao što su Brajevo pismo ili putem govora.
4. Mnogo osoba potpuno i djelimično oštećenog vida može da proizvodi štampani materijal, na primjer, pomoću pisaćih mašina ili ličnih računara. Njihova mogućnost da to urade oslanja se na posjedovanje ili pristup takvoj opremi.
5. Lični računari, prilagođeni pristupnoj tehnologiji, mogu omogućiti osobamadjelimičnim oštećenjem vida da uvećaju štampu prikazanu na ekranu, prilagode kontrast pozadini i promijene font. Korišćenjem softvera za čitanje ekrana, osobe oštećenog vida takođe mogu pristupiti računarskim digitalnim tekstualnim informacijama koristeći sintetizatore govora ili ažurirani Brajev displej. Lični računari sa odgovarajućim adaptacijama takođe omogućavaju osobama s potpunim djelimičnim oštećenjem vida da komuniciraju sa pojedincima i organizacijama i da pristupaju informacijama putem Interneta.
6. Mnoge osobe koje ne mogu čitati štampu naučili su čitati i pisati Brajevo pismo. Ono ima oznaku za gotovo sve jezike na svijetu i za mnoge matematičke, tehničke i naučne primjene. Ograničeni spektar časopisa i knjiga proizvodi se na Brajevom pismu. Mnoge osobe oštećenog vida su obrazovane obučene koristeći Brajevo pismo. To omogućava osobama oštećenog vida da prikupljaju, čuvaju i preuzimaju informacije jednako efikasno kao i osoba bez oštećenja vida. Može se koristiti bez korišćenja skupe opreme visoke tehnologije. To je odabrani format za hiljade osoba oštećenog vida.

7. Sposobnost komunikacije i pristupa informacijama iz javnog domena presudna je za omogućavanje evropskom građaninu da efikasno funkcioniše i da vodi inkluzivan život u zajednici. Mnogo osoba s potpunim djelimičnim oštećenjem vida koristi širok spektar formata i opreme za pismenu komunikaciju i pristup informacijama

U odnosu na UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, član 21, sloboda mišljenja iizražavanja, pristup informacijama, na nivouEvropskog saveza slijepih izrađeni su zahtjevi kojisu u skladu sa istom i koje je u što kraćem rokuneophodno realizovati, kako bi osobe potpuno idjelimično oštećenog vida uživale isti nivoinformacija kao i ostali građani.

Evo sa kakvim se sve poteškoćama, barijeramasusreću osobe potpuno I djelimično oštećenogvida:

1. Dvije glavne poteškoće koje nastaju usledgubitka vida su sposobnost komunikacije saorganizacijama i pojedincima putemuobičajenog štampanja i pristup informacijamau uobičajenom štampanom printu, bilo da su u pisanom ili elektronskom obliku.
2. Manjina od onih sa djelimičnim oštećenjemvida može čitati normalni print. Međutim, većina ima potrebu da koristi pomagala zaosobe s djelimičnim oštećenjem vida kako bi čitala štampu. Ako je print uvećan, veći od14, običnog fonta i dobrog kontrasta samaterijalom na kojem je štampan, praktičan je za mnoge osobe.
3. Većina osoba oštećenog vida ni u kom slučajune može čitati štampu. Oslanjaju se naprezentaciju pisanih informacija u formatimakao što su Brajevo pismo ili putem govora.
4. Mnogo osoba potpuno i djelimično oštećenogvida može da proizvodi štampani materijal, naprimjer, pomoću pisaćih mašina ili ličnihračunara. Njihova mogućnost da to uradeoslanja se na posjedovanje ili pristup takvojopremi.
5. Lični računari, prilagođeni pristupnojtehnologiji, mogu omogućiti osobama sdjelimičnim oštećenjem vida da uvećajuštampu prikazanu na ekranu, prilagodekontrast pozadini i promijene font. Korišćenjem softvera za čitanje ekrana, osobeoštećenog vida takođe mogu pristupitiračunarskim digitalnim tekstualniminformacijama koristeći sintetizatore govora iliažurirani Brajev displej. Lični računari saodgovarajućim adaptacijama takođeomogućavaju osobama s potpunim idjelimičnim oštećenjem vida da komunicirajusa pojedincima i organizacijama i da pristupaju informacijama putem Interneta.
6. Mnoge osobe koje ne mogu čitati štampunaučili su čitati i pisati Brajevo pismo. Ono imaoznaku za gotovo sve jezike na svijetu i zamnoge matematičke, tehničke i naučneprimjene. Ograničeni spektar časopisa i knjigaproizvodi se na Brajevom pismu. Mnogeosobe oštećenog vida su obrazovane iobučene koristeći Brajevo pismo. To omogućava osobama oštećenog vida da prikupljaju, čuvaju i preuzimaju informacijejednako efikasno kao i osoba bez oštećenjavida. Može se koristiti bez korišćenja skupeopreme visoke tehnologije. To je odabraniformat za hiljade osoba oštećenog vida.
7. Sposobnost komunikacije i pristupainformacijama iz javnog domena presudna je za omogućavanje evropskom građaninu da efikasno funkcioniše i da vodi inkluzivan život u zajednici. Mnogo osoba s potpunim djelimičnim oštećenjem vida koristi širok spektar formata i opreme za pismenu komunikaciju i pristup informacijama iz javnog domena i njihovo prikupljanje, poređenje skladištenje.
8. Mogućnost korišćenja jednog ili više različitih formata održivih za osobe oštećenog vida zavisi od nekoliko ključnih faktora:
vještine stečene tokom obrazovanja, habilitacije ili rehabilitacije i naknadno primjenjene na praktičnom nivou;
obezbjeđivanje opreme, obuka o njenoj upotrebi, održavanju i popravci;
spremnost i sposobnost pojedinaca organizacija da komuniciraju interaktivno u formatu koji se može čitati ili manipulisati u čitljivom obliku;
dostupnost informacija, npr. putem Interneta, u obliku kojem mogu da pristupe osobe s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida koristeći dostupnu pristupnu tehnologiju (upotreba grafike, rasporeda ekrana dizajniranih bez uvažavanja ograničenja pristupa i blokova pri preuzimanju može učiniti informacije nepristupačnim).
9. Posebno je važno da se prenos i razmjena informacija i prepiski povjerljive ili lične prirode sa osobama s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida vrši u formatima koje odaberu lično osobe oštećenog vida. To uključuje finansijske, zdravstvene i pravne informacije i prepiske. Administriranje usluga ili objekata za formatiranje ili prepisivanje mora garantovati potpunu povjerljivost takvih informacija ili prepiski; osobe oštećenog vida imaju ista prava na povjerljivost kao i svi drugi.

Evropski savez slijepih sprovodi dvogodišnjiprojekat PARVIS, koji ima za cilj podizanje svijestio pravima osoba potpuno i djelimično oštećenogvida, istovremeno gradeći kapacitete organizacijaosoba oštećenog vida, koje se za njih zalažu, stvaranjem i pružanjem pristupačnogaudiovizuelnog komunikacijskog materijala, usklađenog na evropskom nivou.

Uz podršku Evropske komisije, PARVIS je zajednički projekat Evropskog saveza slijepih s organizacijama članicama iz 9 zemalja PARVIS-a: Slovačka, Njemačka, Crna Gora, Francuska, Litvanija, Portugal i Španija, Holandija i Švedska.

Pogledajte video koji se odnosi na pravo napristupačne informacije, u skladu sa članom 21UN Konvencije o pravima OSI na sledećem linku:

https://www.youtube.com/watch?v=M3Zi51phUbU.

Izvor: http://www.euroblind.org/convention/article-21

Pripremila: Katarina Bigović

iz javnogdomena i njihovo prikupljanje, poređenje iskladištenje.

8. Mogućnost korišćenja jednog ili više različitihformata održivih za osobe oštećenog vidazavisi od nekoliko ključnih faktora:
vještine stečene tokom obrazovanja, habilitacije ili rehabilitacije i naknadnoprimjenjene na praktičnom nivou;
obezbjeđivanje opreme, obuka o njenojupotrebi, održavanju i popravci;
spremnost i sposobnost pojedinaca iorganizacija da komuniciraju interaktivno u formatu koji se može čitati ili manipulisatiu čitljivom obliku;
dostupnost informacija, npr. putemInterneta, u obliku kojem mogu da pristupe osobe s potpunim i djelimičnimoštećenjem vida koristeći dostupnupristupnu tehnologiju (upotreba grafike, rasporeda ekrana dizajniranih bezuvažavanja ograničenja pristupa i blokovapri preuzimanju može učiniti informacijenepristupačnim).
9. Posebno je važno da se prenos i razmjenainformacija i prepiski povjerljive ili lične prirodesa osobama s potpunim i djelimičnimoštećenjem vida vrši u formatima kojeodaberu lično osobe oštećenog vida. To uključuje finansijske, zdravstvene i pravneinformacije i prepiske. Administriranje uslugaili objekata za formatiranje ili prepisivanjemora garantovati potpunu povjerljivost takvihinformacija ili prepiski; osobe oštećenog vidaimaju ista prava na povjerljivost kao i svi drugi.

Evropski savez slijepih sprovodi dvogodišnji projekat PARVIS, koji ima za cilj podizanje svijesti o pravima osoba potpuno i djelimično oštećenog vida, istovremeno gradeći kapacitete organizacija osoba oštećenog vida, koje se za njih zalažu, stvaranjem i pružanjem pristupačnog audio-vizuelnog komunikacijskog materijala, usklađenog na evropskom nivou.

Uz podršku Evropske komisije, PARVIS je zajednički projekat Evropskog saveza slijepih s organizacijama članicama iz 9 zemalja PARVIS-a: Slovačka, Njemačka, Crna Gora, Francuska, Litvanija, Portugal i Španija, Holandija i Švedska.

Pogledajte video koji se odnosi na pravo na pristupačne informacije, u skladu sa članom 21 UN Konvencije o pravima OSI na sledećem linku:

https://www.youtube.com/watch?v=M3Zi51phUbU.

Izvor: http://www.euroblind.org/convention/article-21

Pripremila: Katarina Bigović

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

three + nineteen =