Preskoči na sadržaj

Međunarodni dan starijih osoba 2021: – Zalaganje za ljudska prava kod starijih osoba

Objavljeno u Aktuelnosti

Osobe s invaliditetom su veoma raznovrsne. EDF se bori za prava svih osoba s invaliditetom, uključujući i starije osobe s invaliditetom koje se suočavaju sa posebnim izazovima usled intersektorske diskriminacije.

Starije osobe s invaliditetom suočavaju se sa negativnom i složenom stigmom na osnovu njihove starosti i invaliditeta. Svakodnevno se suočavaju sa stereotipima ukorijenjenim u “ageizmu”- starosti – riječ za diskriminaciju zasnovanu na godinama – i sposobnosti -diskriminaciji na osnovu invaliditeta neke osobe. Na primjer, starije osobe s invaliditetom često se posmatraju kao oni kojima je potrebna njega, a ne kao aktivni doprinosioci društvu. Takođe, starije osobe s invaliditetom podložnije su zanemarivanju, zlostavljanju i nasilju, kako u institucionalnom okruženju, tako i kada dobijaju njegu i podršku kod kuće.

Starije žene s invaliditetom imaju konstantno lošije životne izglede i ishode od starijih žena bez invaliditeta i starijih muškaraca s invaliditetom. Rodne uloge i očekivanja često guraju ove žene u ekonomsku zavisnost. Kao rezultat toga, starije žene s invaliditetom su znatno siromašnije; vjerovatno će biti izložene nasilju, zlostavljanju i zanemarivanju; i imaju veće šanse da se suoče sa neispunjenim zahtjevima i kršenjem ljudskih prava.

EDF podržava kampanju AGE Platform Europe

Na Međunarodni dan starijih osoba, AGE Platform Europe pokrenula je kampanju podizanja svijesti pod motom Lead with us. Ljudska prava za sve uzraste. Ova kampanja se zasniva na dva temeljna stuba:

• Ljudska prava se ne smanjuju sa godinama: ovo uključuje pravo starijih osoba na pristup dobrom zdravlju. Ovo pravo, u kontekstu starije dobi, znači da zdravstvene usluge odgovaraju zdravstvenim potrebama starijih osoba (uključujući potrebe mentalnog zdravlja) i ne diskriminišu ih. Uživanje prava na dobro zdravlje u starijoj životnoj dobi takođe zahtjeva pristup zdravstvenim informacijama i podršci uz davanje besplatne i informisane saglasnosti, tako da se poštuju želje starijih ljudi o njihovoj zdravstvenoj zaštiti.
• Stariji ljudi su mobilisani za ljudska prava; zajedno imamo kapacitet da izgradimo društvo koje nam pruža uslove za puni i zdravi život. Stariji ljudi su stručnjaci za svoj život; njihovo aktivno učešće je od ključnog značaja za razvoj pravnih i političkih odgovora koji su prilagođeni očekivanjima ljudi za njihov kasniji život. Savjetovanje sa starijim osobama o željama o njihovoj zdravstvenoj zaštiti je u centru usluga kvalitetne njege. Ali pristup zdravstvenim uslugama podjednako je važan za obezbjeđivanje dobrog zdravlja starijih ljudi i naknadno podržavanje njihovog učešća u društvu. Promocija zdravlja i prevencija bolesti pomaže starijim ljudima da ostanu profesionalno aktivni i doprinosi smanjenju nejednakosti; i podržava učešće starijih ljudi u društvenom i građanskom životu, uključujući volontiranje. Pandemija COVID-19 jasno je pokazala da je društvo zdravo kada su svi zdravi.
EDF je naglasio glavne izazove sa kojima se suočavaju starije osobe s invaliditetom i pozvao na akcije:

• Siromaštvo i socijalna isključenost: Borba da se spoji kraj s krajem posebno je prisutna među starijim ljudima, a još više kada imaju invaliditet i/ili su žene. Troškovi života starijih osoba s invaliditetom daleko premašuju troškove osoba bez invaliditeta, zbog dodatnih troškova potrebnih za kompenzaciju opšte nedostupnosti društva u njihovom okruženju.
• Diskriminacija u pristupu invalidninama (naknadama za invaliditet): Starost negativno utiče na procjenu invaliditeta i raspodjelu invalidnina, što rezultira time da se starijim osobama s invaliditetom ne nudi isti nivo kvaliteta ili raspona podrške kao drugim osobama s invaliditetom.
• Pristup robi i uslugama: Osobama s invaliditetom i starijim osobama i dalje je uskraćeno pravo na jednak pristup mnogim područjima javnog i privatnog života zbog nedostupnosti uobičajenih dobara i usluga. Nedostatak usklađenog pristupa pristupačnosti i dostupnosti i priuštivosti asistivnih tehnologija pitanja su sa kojima bi EU trebalo da se pozabavi.

Akcije EU

U januaru 2021. godine Evropska komisija je objavila Zelenu knjigu o starenju koja ističe izazove i mogućnosti demografskog starenja, uzimajući međugeneracijsku solidarnost kao ključnu osnovu. Da bi se osigurala ljudska prava starijih osoba, od suštinskog je značaja da Zelena knjiga i Evropska strategija o pravima osoba s invaliditetom za 2021-2030 uključuju perspektive i prava starijih osoba s invaliditetom. U sve relevantne inicijative Evropske komisije, uključujući one koje se odnose na digitalizaciju, pristupačnost, prava žrtava, rodnu ravnopravnost i ženska prava, treba razviti akcije starosno senzitivne.

Osim toga, ključno je da Evropska unija i njene države članice usvoje zakone i ciljane akcije za borbu protiv diskriminacije, stigme i uznemiravanja zasnovane na starosti i invaliditetu. Zakonima EU u oblasti obrazovanja, zdravstva i pristupa robama i uslugama, uključujući stanovanje, još uvijek nije zabranjena diskriminacija na osnovu starosti i invaliditeta.

Naš rad

Konkretne informacije o starijim osobama s invaliditetom možete pronaći u našoj seriji Izvještaja o ljudskim pravima:

• https://www.edf-feph.org/publications/human-rights-report-2021-impact-of-covid19-on-persons-with-disabilities/
• https://www.edf-feph.org/publications/european-human-rights-report/
• https://www.edf-feph.org/publications/european-human-rights-report-2/

Izvor: https://www.edf-feph.org/international-day-of-older-persons-2021-championing-human-rights-with-older-people/

Prevod: Jovana Dragašević

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

6 + five =