Preskoči na sadržaj

Diskriminacija osoba oštećenog vida, ograničavanje pristupa pomagalima

Objavljeno u Aktuelnosti

  • Savez slijepih Crne Gore je u martu podnio pritužbu Ombudsmanu zbog diskriminacije, ograničavanja pristupa pomagalima, odnosno nepotpune Liste očnih i tiflotehničkih pomagala za korisnika/cu oštećenog vida.

Pritužbom se prigovara članu 58. Pravilnika o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala koji glasi; „Prema medicinskim indikacijama, na predlog doktora specijaliste oftalmologa, osiguranom licu se odobravaju poiutvrda kontaktna sočiva, meka kontaktna sočiva za planiranu zamjenu, terapeutska kontaktna sočiva i meka kontaktna sočiva za djecu sa nedostatkom prirodnog sočiva.”

Savez navodi da Pravilnikom i Listom pomagala nijesu predviđena sočiva „Senso mini sclera” čija je cijena oko 500,00eura, a mogu se koristiti samo godinu dana. Takođe, Savez je 8. septembra 2019. godine, podnio inicijativu Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore, u kojoj je, između ostalog, traženo da se ovo sočivo uvrsti u Listu pomagala, ali da je zahtjev odbijen.

Dalje se u pritužbi ukazuje se da neprepoznavanje sočiva „Senso mini sclera“ Listom pomagala dovodi u pravno neravnopravan položaj korisnike ovih sočiva. Nadalje, Savez podsjeća da uz pomoć ovih sočiva korisnici mogu vidjeti mnogo jasnije i više, te da je ovakvom normom Pravilnika izvršena neposredna diskriminacija. Cijena ne bi smjela da bude razlog zbog kojeg se ovo sočivo nije uvrstilo na Listu pomagala koja finansira Fond za zdravstveno osiguranje. Diskriminacija je obrazlažena podatkom da se Savezu slijepih obraćalo više osoba sazahtjevom za finansijsku pomoć i prigovorom na diskriminaciju u odnosu na druge osiguranike koji koriste sočiva, a koja se nalaze na postojećoj listi očnih pomagala. Zbog prirode očnog oboljenja (keratokonus) pojedinih osoba one moraju koristiti isključivo „Senso mini sclera” sočiva.

U ispitnom postupku “…Po mišljenju Fonda Lista medicinsko-tehničkih pomagala ne sadrži diskriminacione elemente u odnosu na član 2. Zakona o zabrani diskriminacije, s obzirom da se ovom listom određene grupe osiguranih lica ne dovode u nejednak položaj u odnosu na druge grupe osiguranih lica po bilo kom propisanom osnovu iz člana 2. stav 1, ovog zakona. Ovo iz razloga što propisana prava na medicinsko-tehnička pomagala važe pod istim uslovima za sva osigurana lica obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

U vezi sa članom 16. Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, po mišljenju Fonda, takođe nema diskriminacije, jer osigurana lica koja su slabovida imaju mogućnost korišćenja odgovarajućeg propisanog pomagala sa Liste pomagala na isti način i pod istim uslovima za sva osigurana lica, U konkretnom slučaju, nekorišćenje predloženog “Senso mini sclera” sočiva ne utiče na ličnu pokretljivost ovih lica, jer Lista pomagala sadrži drugo odgovarajuće sočivo za lica sa dijagnozom – keratoconus kojim se nadomješćuje oštećena funkcija oka.

Legitimni cilj koji je Fond želio da postigne neuvrštavanjem predloženih sočiva na Listu pomagala jeste obezbjeđivanje postojećih standarda u pravu na korišćenje medicinsko-tehničkih pomagala (standardi zemalja u okruženju sa sličnim životnim standardima našem standardu) i ograničena finansijska sredstva za ostvarivanje ovog prava, te da Fondu nije poznata druga manje restriktivna mjera. Osigurana lica koja boluju odkeratokonusa ostvaruju pravo na polutvrdo kontaktno sočivo na teret zdravstvenog osiguranja, koje pomagalo takođe zadovoljava namjenu korišćenja pomagala, tj. služi za poboljšanje oštećene funkcije oka.

Po sprovedenom ispitnom postupku donešena je zaključna ocjena:

18. Savez slijepih Crne Gore stavio je na teret Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore diskriminaciju osoba oštećenog vida u ostvarivanju prava na očna pomagala. Naime, pritužbom se osporava član 58. Pravilnika o ostvarivanju prava na medicinsko – tehnička pomagala, odnosno Lista medicinsko – tehničkih pomagala, koja čini sastavni dio ovog Pravilnika, kojima sočivo „Senso mini sciera“ nije predviđeno kao očno pomagalo koje se osiguranim licima sa medicinskom indikacijom „keratoconus“ odobrava i izdaje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Kako se pritužbom prigovara diskriminatornoj prirodi važećeg Pravilnika o ostvarivanju prava na medicinsko- tehnička pomagala, koji je, uz prethodnu saglasnost Ministarstva zdravlja, usvojen od strane Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje, cilj postupka pred Zaštitnikom bio je ispitati da li je sa stanovišta antidiskriminacionioh propisa opravdan nejednak tretman osiguranih lica sa očnim oboljenjem „keratoconus“.

19. U kontekstu ovog predmeta, Zaštitnik podsjeća da je Crna Gora ratifikovala Konvenciju UN-a o pravima lica sainvaliditetom, čiji je cilj da se unaprijedi, zaštiti i osigura puno i jednako uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda svim licama sa invaliditetom. Članom 20. Konvencije države se obavezuju na preduzimanje efektivnih mjera radi osiguravanja lične pokretljivosti za lica sa invaliditetom, kroz, između ostalog, olakšavanje pristupa licima sa invaliditetom kvalitetnim pomagalima za ostvarivanje pokretljivosti, uključujući omogućavanje da ona budu dostupna po pristupačnim cijenama. Analogno ovom standardu, članom 16. Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom propisano je da se diskriminacijom po osnovu invaliditeta smatra ograničavanje lične pokretljivosti uskraćivanjem ili ograničavanjem dostupnosti kvalitetnih i savremenih pomagala koja u najvećoj mogućoj mjeri omogućavaju ličnu pokretljivost lica sa invaliditetom, u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje.

20. Zaštitnik ne osporava navode Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore da Lista pomagala sadrži odgovarajuće pomagalo za lica sa dijagnozom keratoconus koje služi za poboljšanje oštećene funkcije oka. Na osnovu raspoloživih podataka. Zaštitnik je našao da se više vrsta sočiva koristi priliječenju ovog očnog oboljenja među kojima su i polutvrda kontaktna sočiva koja su predviđena Pravilnikom i Listom pomagala. Međutim, činjenica da Lista pomagala sadrži jedno od pomagala koje je namijenjeno za ovu vrstu očnog oboljenja, ne otklanja sumnju u diskriminatorni karakter sporne odredbe Pravilnika u smislu člana 20. Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom i člana 16. Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.

21. U odnosu na navode iz izjašnjenja Fonda za zdravstveno osiguranje kojim se daje tumačenje člana 20. Konvencije u smislu da lica sa očnim oboljenjem keratokonus nijesu lica sa invaliditetom, te da se ovaj član ne može odnositi na ta lica. Zaštitnik je mišljenja da je ovo tumačenje proizvoljno. Naime, u tekstu pomenute odredbe pri propisivanju mjera koje države potpisnice moraju da preduzmu u oblasti lične pokretljivosti koristi se pojam lice sa invaliditetom i pri tom se ne pojašnjava značenje ovog pojma. Međutim, sve dileme u vezi satumačenjem ovog pojma, a ujedno i sa krugom lica na koja se ovaj član odnosi, otklanjaju se njegovim sistemskim tumačenjem u vezi sa članom 1. stav 2. Konvencije koji određuje da lica sa invaliditetom obuhvataju lica koja imaju dugoročna fizička, mentalna, intelektualna ili senzorna oštećenja koja u sadejstvu sa različitim barijerama mogu otežati puno i efektivno učešće ovih lica u društvu na osnovu jednakosti sa drugima.

22. Dakle, tumačenjem člana 1. stav 2. Konvencije dolazi se do zaključka da pojam lica sa invaliditetom određuju dva konstitutivna elementa; vrsta oštećenja i barijere. Iz ovoga dalje proizilazi jasan zaključak da stepen oštećenja nije konstitutivni element ovog pojma, što dalje znači da tumačenje člana 20. Konvencije, koje je iznijeto u izjašnjenju Fonda za zdravstveno osiguranje, nema utemeljenje u tekstu i duhu Konvencije. To konačno implicira da se obaveze iz člana 20, Konvencije odnose i na lica sa očnim oboljenjem keratokonus, koja, de facto, predstavljaju lica koja imaju senzorna oštećenja, i koja, u sadejstvu sa barijerama, mogu da onemoguće ili otežaju njihovo puno i efektivno učešće u društvu,

23. Sa druge strane, odredba člana 16. Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, na koju je već ranije ukazano, obavezuje državu da licima sa invaliditetom učini dostupnim kvalitetna i savremena pomagala koja u najvećoj mogućoj mjeri omogućavaju ličnu pokretljivost tih lica. Članom 25. Konvecije UN-a o pravima lica sa invaliditetom propisano je da države potpisnice priznaju da sva lica sa invaliditetom imaju pravo na uživanje najvišeg mogućeg standarda zdravlja bez diskriminacije po osnovu invaliditeta, dok Zakon o zdravsvenoj zaštiti u članu 4. propisuje da građanin Crne Gore ima pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa najvišim mogućim zdravstvenim standardima i dostignućima savremene medicinske teorije i prakse. Konačno, podsjećamo da je obavezno zdravstveno osiguranje dio sistema socijalnog osiguranja kojim se, nanačelima obaveznosti, uzajamnosti i solidarnosti i pod jednakim uslovima svim osiguranim licima obezbjeđuju prava u skladu sa zakonom.

24. Radi sprovođenja testa diskriminacije u konkretnom slučaju, neophodno je bilo uporediti kvalitet i savremenost polutvrdih kontaktnih sočiva prepoznatih Pravilnikom i Listom pomagala, a koja se odobravaju licima sa očnim oboljenjem keratokonus i sočiva “Senso mini sclera” čije uvrštavanje na Listu pomagala predlaže Savez slijepih Crne Gore.

25. Zaštitnik podsjeća da nema kompetencije da sa medicinskog aspekta ocjenjuje kvalitet i savremenost ovih pomagala. Međutim, prema navodima iz pritužbe, a koje Fond za zdravstveno osiguranje nije osporio, proizilazi da je cijena sočiva „Senso mini sclera” oko 500,00 €, dok je cijena polutvrdih kontaktnih sočiva 32,83 Stoga, uzimajući u obzir ekonomski aspekt, odnosno veliku razliku u cijeni ovih sočiva, proizilazi da su predložena sočiva znatno kvalitetnija i savremenija od polutvrdih kontaktnih sočiva.

26. Nejednako postupanje u konkretnom slučaju, koje se ogleda u neuvrštavanju predloženog pomagala koje je kvalitetnije i savremenije od trenutno garantovanog, bilo je moguće objektivno i razumno opravdati legitimnim ciljem i razumnim odnosom proporcionalnosti između upotrebljeni sredstava i cilja koji se želio postići Stoga, Zaštitnik je cijenio na osnovu iznijetih razloga Fonda, a polazeći od relevantnog antidiskriminacionog prava i prakse, da li neuvrštavanje predloženog sočiva na Listu pomagala ima objektivno i razumno opravdanje.

27. S tim u vezi, Zaštitnik ne osporava da je Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje zakonom ovlašćen da opštim aktom (pravilnikom) utvrdi indikacije za odobravanje medicinsko – tehničkih pomagala, postupak ostvarivanja prava na pomagala, vrste i rokove korišćenja pomagala i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava na pomagala koja se osiguranim licima odobravaju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Takođe, u granicama je zakonskih ovlašćenja Fonda i uvođenje određenih ograničenja u odobravanju pomagala, vezanih, prije svega, za uspostavljenu dijagnozu, medicinske indikacije, predlog Ijekara odgovarajuće specijalnosti, odnosno nalaz i mišljenje o opravdanosti korišćenja pomagala. Međutim, u vršenju ovih ovlašćenja Fond ne smije kršiti antidiskriminacione propise nacionalnog i međunarodnog prava.

28. U izjašnjenju na navode iz pritužbe Fond je ukazao da je legitimni cilj koji se želio postići neuvrštavanjem predloženog sočiva na Listu pomagala obezbjeđivanje postojećih standarda u pravu na korišćenje medicinsko – tehničkih pomagala (standardi zemalja u okruženju sa sličnim životnim standardima našem standardu) i ograničena finansijska sredstva za ostvarivanje ovog prava, prema utvrđenom budžetu Fonda.

29. U osvrtu na ove navode, Zaštitnik najprije ukazuje da praksa dmgih zemalja u određenoj pravnoj oblasti nema obavezujući karakter u odnosu na Crnu Goru, pa se zbog toga ne može smatrati legitimnim ciljem koji eventualno može opravdati nejednakost. Zaštitnik dalje pojašnjava da su za Crnu Goru u obasti zaštite od dikriminacije lica sa invaliditetom obavezujući međunarodni standardi sadržani, prije svega, u Konvenciji UN-a o pravima lica sa invaliditetom, odnosno nacionalni propisi, kakvi su Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaiditetom. Na državi je da preduzme sve efikasne mjere na osiguranju najvišeg mogućeg standarda zdravlja, što, uključuje i dostupnosti kvalitetnih i savremenih pomagala koja u najvećoj mogućoj mjeri omogućavaju ličnu pokretljivost lica sa invaliditetom.

30. Sa druge strane. Zaštitnik još jednom ukazuje da se diskriminacija ne može objektivno i razumno opravdati razlogom deficitarnosti finansijskih sredstava. Zaštitnik je naovu okolnost Fondu za zdravstveno osiguranje i Ministarstvu zdravlja ukazivao i u predmetima koji su se zbog diskriminatornog karaktera pojedinih odredaba Pravilnika ranije vodili pred ovom Institucijom.

31. Konačno, tumačenjem člana 58. Pravilnika, izvodi se zaključak da se istim obezbjeđuje individualni pristup u ostvarivanju prava na pomagala, jer ostvarivanje prava na pomagalo, u svakom pojedinačnom slučaju, zavisi od dva uslova: medicinskih indikacija i predloga doktora specijaliste oftalmologa koji, u svakom pojedinačnom slučaju, procjenjuje da li lice sa određenom medicinskom indikacijom ima potrebu za korišćenje nekog od pomagala. Ovakav individualni pristup garantuje da bi uvrštavanjem pritužbom traženog pomagala na Listu pomagala pravo na isto ostvarila ona lica kojima je sočivo „Senso mini sclera“ neophodno, odnosno lica za koja bi doktor specijalista oftalmolog predložio korišćenje ovog pomagala. Na taj način bi se, sa jedne strane, licima sa očnim oboljenjem Keratokonus omogućilo da ostvare garantovani standard zdravstvene zaštite, a sa druge strane, izbjegli bi se neopravdani troškovi na teret sredstava Fonda.

32, Prema Mišljenju Zaštitnika, bez prethodne ocjene opravdanosti korišćenja određenog pomagala, nema mjesta za uskraćivanje prava na zdravstvenu zaštitu, odnosno prava na medicinsko-tehničko pomagalo, Ovo tim prije što se u svakom zasebnom slučaju ima cijeniti da li je pomagalo neophodno za konkretnu osobu oboljelu od Keratokonusa, odnosno da li će, s obzirom na individualne pokazatelje i razvoj oštećenja, korišćenje sočiva „Senso mini sclera“ obezbijediti najveću moguću mjeru pokretljivosti i samostalnosti osoba sa oštećenjem vida,

33. Imajući u vidu da Fond za zdravstveno osiguranje neuvrštavanje sočiva „Senso mini sclera“ u Pravilnik o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala, odnosno Listu pomagala nije objektivno i razumno opravdao. Zaštitnik je mišljenja da je osporeni član 58, Pravilnika diskriminatoran prema licima koja imaju očno oboljenje keratokonus u smislu člana 20, Konvencije UN-a o pravima lica sa invaliditetom i člana 16, Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, zbog čega u cilju otklanjanja diskriminacije

PREPORUČUJE

Ministarstvu zdravlja i Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore

– Da sa stanovišta svojih nadležnosti preduzmu mjere i aktivnosti na izmjeni odredbe člana 58. Pravilnika o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala na način što će istu dopuniti sočivom “Senso mini sclera”.

– Da u Listu medicinsko-tehničkih pomagala, koja čini sastavni dio Pravilnika, uvrste sočivo “Senso mini sclera”, odnosno da kupastu rožnjaču (Keratoconus) predvide kao medicinsku indikaciju za ostvarivanje prava na ovo sočivo.

 

Povodom pritužbe Saveza slijepih Crne Gore zbog diskriminacije, ograničavanja pristupa pomagalima i
nepotpune Liste očnih i tiflotehniči<ih pomagala za osobe oštećenog vida, Zaštitnil< ljudskih prava i
sloboda Crne Gore je donio Mišljenje sa preporukom koje Vam dostavljamo u prilogu akta.

Mišljenje Ombudsman, ograničavanja pristupa pomagalima

 

 

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

fifteen + nineteen =