Preskoči na sadržaj

Ombudsman potvdio diskriminaciju osoba potpuno oštećenog vida u ostvarivanju prava na ličnu invalidninu

Objavljeno u Aktuelnosti

Savez slijepih Crne Gore podnio je pritužbu zbog diskriminacije osoba s potpunim oštećenjem vida sadržane u članu 4 Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena “Službeni list Crne Gore”, br. 058/14).
Predmetni Pravilnik diskriminiše, odnosno uskraćuje prava nekim kategorijama osoba s teškim invaliditetom. Osobe s potpunim oštećenjem vida, ali i neke druge kategorije OSI sa stoprocentnim, potpunim oštećenjem- invaliditetom, izuzete su sa liste medicinskih indikacija za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu iako Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti “Službeni list Crne Gore”, br. 027/13, 001/15, 042/15, 047/15, 056/16, 066/16, 001/17, 031/17, 042/17, 050/17, 059/21) u članu 32 propisuje da pravo na ličnu invalidninu ima lice sa teškim invaliditetom. Osobe sa stoprocentnim (potpunim) oštećenjem vida, moraju se podvesti pod pojam “lica sa teškim invaliditetom” i obavezno se trebaju naći na listi medicinskih indikacija za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, odnosno biti sastavni dio člana 4 Pravilnika. Oštećenje vida, odnosno druge vrste tjelesnih, senzornih, psiho-socijalnih ili intelektualnih oštećenja koja su prisutna kod neke osobe u obimu 100%, nesumnjivo predstavlja tešku invalidnost, a koja u sadejstvu sa mnogobrojnim barijerama u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, samostalnog življenja i oblasti pristupačnosti, nesumnjivo predstavlja teški invaliditet.
Lična invalidnina je zapravo pravo koje se vezuje isključivo za invaliditet i predstavlja lično, kompenzaciono pravo pojedinca iliti satisfakciju za OSI koje se svakodnevno hvataju u koštac sa složenim barijerama i izazovima: fizičkim, legislativnim, socijalnim, porodičnim.
U skladu sa navedenim u pritužbi, Ombudsman daje preporuku Ministarstvu finansija i socijalnog staranja
– Da sa stanovišta nadležnosti sačini predlog zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja, radi utvrđivanja mentalnih, intelektualnih, senzornih oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti i nivoa potpore preostale radne sposobnosti lica sa invaliditetom.
– Da predlog propisa sačini sa ciljem ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom u području socijalne zaštite, penzijskog osiguranja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata, utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta pri ostvarivanju prava u sistemu obrazovanja, kao i u drugim područjima u kojima se prava ostvaruju na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja kada je to propisano zakonom ili drugim propisom.
– Da u okviru svojih nadleznosti, a u saradnji sa UNDP, organizacijama civilnog društva koje predstavljaju lica sa invaliditetom, drugim nadležnim ministarstvima i državnim institucijama u cilju uspješnog sprovođenja reforme utvrđivanja invaliditeta preduzme i druge neophodne aktivnosti.
– Da navedene aktivnosti sprovodi u skladu sa odredbama, svrhom koja je definisana u članu 1 Konvencije o pravima lica sa invaliditetom: „Svrha ove Konvencije jeste da promoviše, štiti i osigura puno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda od strane svih lica sa invaliditetom i da promoviše poštovanje njihovog urođenog dostojanstva. Lica sa invaliditetom obuhvataju lica koje imaju dugoročna fizička, mentalna, intelektualna ili senzorna oštećenja koja u sadejstvu sa različitim barijerama mogu otežati puno i efektivno učešće ovih lica u društvu na osnovu jednakosti sa drugima.”
– Da prilikom sprovođenja naprijed opisanih aktivnosti ima u vidu da je u ovom postupku utvrđeno da član 4 Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad sa polovinom punog
radnog vremena “Službeni list Crne Gore”, br. 058/14) diskriminiše lica potpuno oštećenog vida po osnovu vrste oštećenja.

Mišljenje Ombudsmana možete pogledati i preuzeti u nastavku – Mišljenje Ombudsmana

Objavi prvi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

16 − thirteen =