Main content

propisi

Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom

Opširnije: Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA MEDICINSKO TEHNIČKA POMAGALA

Na osnovu člana 19 Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. list RCG", br. 39/04, 23/05, "Sl. list CG", br. 14/12) i člana 12 stav 1 tačka 23 alineja 7 Statuta Fonda za zdravstveno osiguranje ("Sl. list RCG" br. 70/05) Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje, na sjednici od 24.05.2013. godine donio je

PRAVILNIK O  OSTVARIVANJU PRAVA NA MEDICINSKO TEHNIČKA POMAGALA („Sl. list Crne Gore", br. 24/13 od 31.05.2013)

Opširnije: PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA MEDICINSKO TEHNIČKA POMAGALA

Закон о здравственом осигурању

На основу члана 95 тачка 3 Устава Црне Горе доносим

Указ о проглашењу Закона о здравственом осигурању

Opširnije: Закон о здравственом осигурању

PRAVILNIK O MEDICINSKIM INDIKACIJAMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA MATERIJALNO OBEZBJEĐENJE, DODATKA ZA NJEGU I POMOĆ, LIČNU INVALIDNINU I NAKNADU ZARADE ZA RAD SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA

Na osnovu člana 81 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Službeni list CG", broj 27/13) , Ministarstvo rada i socijalnog staranja donijelo je

 

PRAVILNIK

O MEDICINSKIM INDIKACIJAMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA MATERIJALNO OBEZBJEĐENJE, DODATKA ZA NJEGU I POMOĆ, LIČNU INVALIDNINU I NAKNADU ZARADE ZA RAD SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA

Opširnije: PRAVILNIK O MEDICINSKIM INDIKACIJAMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA MATERIJALNO OBEZBJEĐENJE, DODATKA...

Закон о повластици на путовање лица саa инвалидитетом

Закон о повластици на путовање лица са инвалидитетом

Закон је објављен у "Службеном листу ЦГ", бр. 80/2008. Види: чл. 123. Закона - 40/2011-1.

Opširnije: Закон о повластици на путовање лица саa инвалидитетом