Main content

Slideshow

"Dobrota je jezik koji gluvi može da čuje i slepi da vidi" - Mark Tven


"Najjadniji čovjek na svijetu je čovjek koji ima vid, ali nema viziju" - Helen Keler


Aktuelnosti

Projekti

Manje diskriminacije, veće šanse za zaposlenje OSI

Od 25. decembra 2018. godine,  Savez slijepih Crne Gore je započeo sa realizacijom projekta „Manje diskriminacije, veće šanse za zaposlenje OSI“, koji će trajati narednih 12 mjeseci, a finansijski je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Cilj projekta je stvaranje uslova za ravnopravan pristup za lica sa invaliditetom profesionalnoj rehabilitaciji, radu i zapošljavanju. Kroz ovaj cilj ćemo se bazirati na nekoliko činjenica, a to su prevencija socijalne isključenosti, podizanje svijesti javnosti, poslodavaca o mogućnostima i benefitima zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Želimo da promovišemo važnost zapošljavanja osoba sa invaliditetom i stvaranje uslova za povećanje zapošljivosti osi u skladu sa strateškim ciljevima Strategije za integraciju osi, a to je smanjenje barijera i stereotipa i nediskriminacije poslodavaca prema osobama sa invaliditetom i povećanje stepena njihove informisanosti o prednostima politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Sve osobe sa različitim vrstama invaliditeta, kako fizičkog, tako i senzornog će osjetiti benefite ovog projekta.

U okviru projekta će biti realizovan niz aktivnosti kao što su: istraživanje koje će se sprovoditi kroz upitnik namijenjen organizacijama OSI i poslodavcima, a koji ima za cilj mapiranje implementacije obaveza zakonskih rješenja iz oblasti zapošljavanja OSI, edukativne radionice o zapošljavanju OSI sa poslodavcima, izvođačima profesionalne rehabilitacije i savjetodavcima biroa rada, izradu informativne brošure o informacijama o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, izradi priča, blogova koje će se naći na sajtu zaposliosi.me. 

Pravna podrška kroz savjetovalište za OSI

„Pravna podrška kroz savjetovalište za OSI“ još jedan je od projekata čije su aktivnosti usko vezane za djelovanje Saveza slijepih Crne Gore. Projekat je otpočeo sa realizacijom 25. 12. 2018. i njegovo trajanje predviđeno je za period od godinu dana.

Kroz realizaciju ovog projekta namjerava se unaprijediti postojeća situaciju u oblasti pristupa pravdi osoba sa invaliditetom, što je zagarantovano i Konvencijom prava osoba sa invaliditetom UN. Planirana je realizacija niza aktivnosti koje će osnažiti pravno savjetovalište Saveza, koje postoji već četiri godine. Neposredan kontakt naših pravnika i advokata sa članovima, drugim osobama sa invaliditetom, stručnom, kao i laičkom javnošću će se profilisati i organizovati u više različitih segmenata, što omogućava efikasniji, profilisaniji i organizovaniji pristup pravdi za osobe sa invaliditetom.

Kroz istraživanje najbolje će se identifikovati problem diskriminacije, a radionice za osoblje koje radi u PR servisima mapiranih institucija i različitih advokatskih ustanova trebalo bi značajno da utiče na poboljšanje statusa OSI u društvu. Održaće se i pet radionica za osobe sa invaliditetom na teritoriji čitave Crne Gore, kako bi dobili priliku da prodiskutuju o diskriminaciji, oblicima diskriminacije, i tome da li diskriminaciju prepoznaju, i kako.

Na koncu svega, biće pripremljena i publikacija koja najbolje predstavlja i osvijetljava diskriminaciju u svakodnevnom životu i prijedloge za ublažavanje i eliminisanje iste.

Osnovni ciljevi ovog projekta su: jačanje sistema besplatne pravne pomoći kroz realnije i tačnije sagledavanje potreba osoba sa invaliditetom u oblasti prava i antidiskriminacije, povećanje stepena informisanosti, razumiijevanja i znanja OSI i službenika mapiranih institucija u oblasti prava i antidiskriminacije, kao i približavanje pravnih mehanizama za zaštitu od diskriminacije osobama sa invaliditetom i široj javnosti.

Sve osobe sa različitim vrstama invaliditeta, kako fizičkog, tako i senzornog će osjetiti benefite ovog projekta, ali se projektne aktivnosti i rezultati se odnose i na zaposlene u PR službama pri Ministarstvima, predstavnike advokatske, notarske komore, udruženja pravnika.

Krajnji korisnici projekta su najšira javnost, jer je krajnji cilj djelovanja našeg pravnog savjetovališta jeste da se najšira javnost upozna sa pravima osoba sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom, iz razloga što puna inkluzija osoba sa invaliditetom jeste da oni svakodnevno budu u komunikaciji sa najširom zajednicom. Osim toga, broj osoba sa invaliditetom u našoj zemlji potvrđuje činjenicu da se ako ne svi, onda velika većina građana u svakodnevnoj rutini sreću na posredan ili neposredan način sa osobama sa invaliditetom. Na kraju, Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom je ratifikacijom u našem parlamentu postala i sastavni dio našeg pravnog sistema, što znači da gotovo svi pravni akti moraju biti usaglašeni sa tekstom Konvencije i moraju biti dostupni gotovo svim građanima zemlje na ravnopravnim osnovama. 

 

 

OSI kao učesnik u saobraćaju

OSI kao učesnik u saobraćaju, je projekat koji Savez slijepih Crne Gore realizuje u trajanju od 10 mjeseci, od 28.09.2018.  uz podršku Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore.

Ovaj projekat ima osnovnu svrhu u pokretanju što šire edukacije učesnika u saobraćaju koji su najčešće u komunikaciji sa osobama sa invaliditetom. Poznato je da su osobe sa invaliditetom specifični učesnici u saobraćaju, te bez obzira na to da li su sredstva javnog prevoza i ostala sredstva prevoza, stajališta i slično, pristupačna ili ne, u Crnoj Gori se mora pokloniti dodatna pažnja. Ovim projektom želimo da podignemo svijest kako šire društvene zajednice, tako i direktnih učesnika u saobraćaju, taksista, vozači  javnog prevoza i slično, o značaju sigurnog i bezbjednog saobraćaja za osi. 

Ciljevi koji se namjeravaju ostvariti sprovođenjem ovog projekta su: Visok nivo edukovanosti vozača u taxi prevozu i javnom saobraćaju o načinu učešću osoba sa invaliditetom u saobraćaju; Visok nivo edukovanosti pružaoca usluga u auto školama, instruktora za obuku; Veća edukovanost šire zajednice o pravima i uopšte načinima učešća osoba sa invaliditetom u saobraćaju.

 

U skladu sa navedenim, projektom je predviđeno I realizovanje raznih aktivnosti poput: jednodnevnih obuka sa vozačima taxi i javnog  prevoza o načinu komunikacije sa osobom oštećenog vida koja je u svojstvu pješaka, ili korisnika usluge prevoza; jednodnevne obuke sa instruktorima u auto školama o tome kako obučavati buduće vozače u dijelu postupanja sa osobama sa invaliditetom; okrugli sto sa predstavnicima institucijama nadležnim za oblast saobraćaja; brošure i  lifleti o o učešću osoba sa invaliditetom u saobraćaju.

 

Sve osobe sa različitim vrstama invaliditeta, kako fizičkog, tako i senzornog će osjetiti benefite ovog projekta.

 

Muzikom ka inkluziji

17.12.2018.godine, Savez slijepih Crne Gore, odnosno njegov orkestar, počeo je sa realizacijom projekta „Muzikom ka inkluziji“ čije se trajanje planira za period od 12 mjeseci.

Cilj ovog projekta je unapređenje muzičkih potencijala članova orkestra Saveza slijepih, kroz predstavljanje njihovih vokalno-instrumentalnih sposobnosti široj društvenoj javnosti.

Rad muzičkog orkestra Saveza slijepih Crne Gore je veoma značajna aktivnost kako za jačanje nezavisne kulturne scene, tako i za razvoj kulture na teritoriji Crne Gore, uključivanje osoba oštećenog vida, osoba sa invaliditetom, te i njihovo promovisanje vokalno- instrumentalnih potencijala.

Osim stalne postave, Orkestar svake godine vrši periodično biranje i uključivanje novih članova- mladih talenata, nakon provjere vokalno- instrumentalnih sposobnosti. Takođe, u radu orkestra učestvuju i osobe bez invaliditeta, što je u apsolutnom saglasju sa našim stremljenjima da se osobe oštećenog vida potpuno uključe u sve društvene aktivnosti i da zajedno sa onima bez invaliditeta, rade, stvaraju, žive, zabavljaju se.

Orkestar, putem pjesme i muzičkih tonova, na najbolji mogući način promoviše različite sposobnosti i vještine osoba oštećenog vida.

Ovaj projekat se direktno odnosi i na osobe oštećenog vida, i na osobe bez invaliditeta, gdje će u krajnjem imati veliki značaj i uticaj i na njih.

U prvom redu mislimo na osobe oštećenog vida koje se bave muzikom, soliste i instrumentaliste. Pored njih ciljna grupa nam je i šira društvena zajednica koja će se upoznati sa mogućnostima i kapacitetima osoba oštećenog vida, kada je u pitanju oblast muzike.

U krajnjem, čitava društvena zajednica će osjetiti benefite realizacije projekta, a ono najvažnije je da će veći broj građana biti upoznat sa kulturnim radom osoba oštećenog vida, sa značajem inkluzije u oblasti muzike.

Projektom je predviđeno pored redovnih proba Orkestra, snimanje spota za himnu orkestra Saveza slijepih Crne Gore „Svjetlost duše“, realizacija obuke za sviranje harmonike, kao i organizovanje velikih koncerata u Makedoniji, Srbiji i Podgorici. Aktivne mjere se preduzimaju i prilikom promovisanja i medijskog praćenja svih etapa ovog projekta.

Mobilne aplikacije za zaposliosi.me

U okviru projekta „Mobilne aplikacije za zaposliosi.me“, koji je finansiran od strane Telenor fondacije, izrađene su mobilne aplikacije, za android i ios, koje prate sadržaj portala zaposliosi.me, prvog portala u Crnoj Gori koji ima za cilj zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Portal je posve inovativan, raznovrstan i na njemu se mogu pronaći osim CV osoba sa invaliditetom, i video-prezentacije, odnosno samopredstavljanja nezaposlenih osoba sa invaliditetom, kao i slobodna radna mjesta koje oglase različite vrste poslodavaca radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta. 

 

Portal ima bogat sadržaj usmjeren na podsticaj zapošljavanja osoba sa invalidtetom i veoma je kreativan prostor na internetu. Osim mogućnosti da se nezaposlene osobe sa invaliditetom upoznaju sa svojim pravima iz oblasti zapošljavanja, portal nudi mogućnost efikasnog i profesionalnog povezivanja poslodavaca i nezaposlenih osoba sa invaliditetom, uz mogućnost uvida u veliki broj relevantnih i važećih pravnih i ostalih dokumenata, kao i različite vrste obrazaca – formulara koji se odnose na podsticajne mjere i benefite prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Tokom projekta, koji je trajao šest mjeseci, organizovali smo okrugli sto na kojem su predstavljene aplikacije, kao i sadržaj na portalu.

Promovisan je i blog, kratke priče osoba sa invaliditetom koje se odnose na dobre i one manje dobre prakse prilikom radnih iskustava. Jedan od ciljeva jeste da se ublaže i postepeno iščeznu brojne predrasude i nevjerica poslodavaca u odnosu na osobe sa invaliditetom, njihove mogućnosti i radne kvalifikacije. Tokom projekta objavljeno je 18 blogova.

Kako bismo približili široj društvenoj zajednici mogućnosti koje nudi portal, u toku 28 dana sponzorisanja na facebook-u, portal zaposliosi, je bio vidljiv za 101.184 korisnika, dok je 27.720 korisnika koji su vidjeli objavu, od čega je 1.104 korisnika označilo stranicu sa „sviđa mi se“, a 4.187 korisnika je kliknulo na vezu i pogledalo detaljnije sadržaj.

U narednom periodu nas očekuje obogaćivanje sajta u dijelu koji se odnosi na korisnike, osobe sa invaliditetom. Pet osoba sa invaliditetom je prošlo program obuke, snimili su prezentacije, koje će biti gotove tokom septembra.