Main content

Slideshow

"Dobrota je jezik koji gluvi može da čuje i slepi da vidi" - Mark Tven


"Najjadniji čovjek na svijetu je čovjek koji ima vid, ali nema viziju" - Helen Keler


Aktuelnosti

Projekti

Lakši put ka ratifikaciji Marakeškog ugovora u zemljama Zapadnog Balkana

Jedan od najznačajnijih projekata koje je SSCG sprovodio u posljednje vrijeme svakako jeste i „Lakši put ka ratifikaciji Marakeškog ugovora u zemljama Zapadnog Balkana“ čija je realizacija započela u maju 2018. Godine, a koja je ograničena na period od godinu dana, što je bilo dovoljno da se ostvare značajni rezultati. Projekat je podržan od strane Evropskog saveza slijepih, kroz Solidarni fond.

Ciljevi projekta su: upoznavanje šire društvene zajednice u Crnoj Gori i zemljama Zapadnog Balkana o Marakeškom sporazumu, njegovom značaju i mogućnostima koje nudi za osobe oštećenog vida; trasiranje puta ka ratifikaciji Marakeškog sporazuma, organizovanje sastanaka i informativnih sesija sa predstavnicima vlasti, Ministarstvom kulture i parlamentarnim grupama, kao i Radnom grupom za pregovaračko poglavlje 7. Pravo intelektualne svojine; osnivanje grupe za podršku i lobiranje na putu ka ratifikaciji, koja će se nositi sa izazovima ratifikacije Marakeškog sporazuma; podizanje nivoa svijesti šire društvene zajednice o značaju Marakeškog sporazuma organizovanjem informativnih događaja, ali i jačanje regionalne saradnje po pitanju Marakeškog sporazuma, činjenice i izazovi koji stoje na putu ka ratifikaciji.

Ovim projektom želimo da približimo značaj Marakeškog sporazuma svim sudionicima u Crnoj Gori  i u regionu Zapadnog Balkana, konkretno u Srbiji, Makedoniji, BIH, Albaniji. U projektne aktivnosti uključena je šira društvena zajednica, od članova Saveza slijepih Crne Gore, osoba oštećenog vida, preko akademskih grupa, do vlasti.

U okviru projekta održaće se okrugli sto u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Srbiji, Crnoj Gori, izradiće se video spot, i sprovesti medijska kampanja, i održati velika regionalna konferencija u Podgorici. Tokom perioda od deset mjeseci, koliko će trajati projekat, aktivno će sve zemlje učesnice projekta pregovarati sa ključnim institucijama i zagovarati ratifikaciju Marakeškog sporazuma.

Ovaj projekat je u tijesnoj vezi sa naporima EBU-a, da dođe do ratifikacije Marakeškog sporazuma u što više zemalja Zapadnog Balkana. Tijesno je povezan sa aktivnostima i projektima EBU-a. Duži niz godina EBU je aktivan na polju ratifikacije Marakeškog sporazuma.

 

 

Posao bez barijera _ Šansa za osobe sa oštećenjem vida

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u saradnji sa savezom slijepih Crne Gore,  od 07.05.2018. godine realizuje projekat pod nazivom   „Posao bez barijera _ Šansa za osobe sa oštećenjem vida“, koji ima za cilj da doprinese socijalnoj inkluziji i poštovanju prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Cilj projekta je da se poveća zapošljivost osoba sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na osobe sa oštećenjem vida, kroz promociju socijalnog preduzetništva, radnih sposobnosti i značaja zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Projektom je planirano održavanje jednomjesečne obuke za deset zainteresovanih osoba sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na osobe sa oštećenjem vida, na temu istraživanja javnog mnjenja, kao i zapošljavanje minimum šest osoba tokom trajanja projekta, odnosno dvije nakon završetka projekta.

Ciljne grupe na koje je projekat usmjeren su prije svega nezaposlene osobe sa invaliditetom sa ciljem jačanja njihovih kapaciteta za sprovođenje CATI istraživanja, kao i poslodavci, NVO, mediji, državna uprava, lokalna samouprava, i drugi akteri koji mogu doprinijeti povećanju informisanosti i jačanju svijesti građana o značaju socijalne inkluzije i benefitima zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

U okviru projekta će biti sprovedena kampanja za širu javnost o potrebi socijalne inkluzije OSI putem socijalnih mreža i medija, uz izradu kratkog promotivnog filma o njihovim radnim sposobnostima.

Kroz promociju projekta i predstavljanje njegovih rezultata široj stručnoj javnosti, CeMI će indirektno uticati i na druge poslodavce, kako bi se povećao broj zaposlenih osoba sa invaliditetom i doprinijelo ostvarivanju njihovih osnovnih prava.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

 

Projekat nabavke Brajeve opreme

Projekat nabavke Brajeve opreme, otpočeo je 27.marta 2017.godine, kada smo aplicirali za sredstva. Sredstva su nam odobrena, i počeli smo sa realizacijom 7.marta.

Projektom smo obuhvatili i četiri lokalne organizacije, koje su dobile po štampač. To su lokalne organizacije iz Nikšića, Bijelog Polja, Pljevalja i Kotora. Cilj nam je bio da obogatimo i ojačamo rad naših lokalnih organizacija na Sjeveru Crne Gore, i da naši članovi  mogu da koriste Brajevo pismo, i dobiju informacije na Brajevom pismu.

 

Ciljevi projekta su:

1.Unaprijeđenje korišćenja Brajevog pisma kod osoba oštećenog vida

2.Promovisanje Brajevog pisma kao alatke, koju informaciona tehnologija ne može da zamijeni,  ne gubeći svoju važnost.

3.Poboljšati izdavačku djelatnost na Brajevom pismu, kao jedinstven i nezamjenljiv sistem pisanja za osobe oštećenog vida

4.Skrenuti pažnju i drugim akterima, građanima, poslodavcima o značaju Brajevog pisma.

 

Projektom je izvršena nabavka 5 štampača, od kojih je jedan stacioniran u Podgorici, a po jedan u Nikšiću, Bijelom Polju, Pljevljima i Kotoru. Takođe, izvršena je i nabavka 10 Brajevih displeja, i četiri kompjutera.

 

Tokom projekta, u maju 2018.godine ugostili smo i radnike, eksperte iz firme TransAcros iz Japana kod kojih je izvršena nabavka štampača. Oni su nam predstavili rad  na štampaču, I održali kratku obuku za naše radnike u Brajevoj štampariji.

 

Oko 1000 osoba oštećenog vida će imati doprinos od ovog projekta, kako studenti, tako i njihova porodica, prijatelji, ali i zajednica uopšte.

 

Projekat je u vrijednosti od 80.385,00 eur.

 

 

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz osnivanje internet radija Feniks

 

 Na sjednici Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore donesena je Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za finansiranje projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike i zapošljavanja lica sa invaliditetom, kojom su Savezu slijepih Crne Gore odobrena sredstva za realizaciju projekta » Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz osnivanje internet radija Feniks«. Opšti cilj ovog projekta je podsticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba sa invaliditetom sa područja Crne Gore. Projekat će se sprovoditi u roku od 12 mjeseci.

U okviru konkursa koji je raspisao Zavod za zapošljavanje Crne Gore, kroz Poziv "Profesionalna rehabilitacija, aktivna politika zapošljavanja i zapošljavanje lica sa invaliditetom", Savez slijepih Crne Gore je konkurisao sa projektom " Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz osnivanje internet radija Feniks", koji je počeo sa realizacijom 07.05.2018, a trajaće dvanaest mjeseci. Ciljna grupa našeg projekta su osobe sa invaliditetom. Ovim projektom planiramo da obuhvatimo osam osoba sa invaliditetom. Projekat će se realizovati na teritoriji Crne Gore, u saradnji sa projektnim partnerom Organizacijom slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac.

Projektne aktivnosti su koncipirane kroz tri projektna cilja.

Cilj je da podržimo nezaposlene osobe sa invaliditetom u povećanju stepena vještina i znanja relevantnih za tržište rada, kroz obuku u periodu od 4 mjeseca. Obuka se sastoji iz tri modula.  Prvi modul je obuka za rad na računaru, drugi modul je vezan za programe sound forge, winamp i slično, i treća obuka za ton majstora, voditelja, radijsko novinarstvo.Vrijeme trajanja obuke je četiri mjeseca, dva puta nedeljno čas u trajanju 1h i 30 minuta- 3h.

U cilju povećanja zapošljivosti osoba sa invaliditetom, pet od osam osoba sa invaliditetom će biti zaposleno po Ugovoru o radu na period od sedam mjeseci.  Osobe će biti zaposlene na sledećim poslovima:

·        Radijsko novinarstvo

·        Ton majstor

·        Voditelj programa

·        Montaža

·        Prikupljanje reportaža sa terena…

 

U cilju podizanja svijesti poslodavaca, lokalne zajednice o  prednostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom, planiramo nekolike TV i radio prezentacije, kao i newslettere.

Završna konferencija projekta biće održana poslednjeg mjeseca implementacije projektnih aktivnosti, na kojoj će biti prikazane aktivnosti projekta, situacija sa početka projekta, i rezultati kojima je projekat doprinio.

Projekat će imati jak uticaj na ciljne grupe i krajnje korisnike, uključujući i ukupni podsticaj za razvoj lokalne zajednice.

Inkluzija trećeg doba

Savez slijepih je konkurisao sa projektom „Inkluzija trećeg doba“ kod Crvenog krsta preko programa subgrantiranja projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“, koji finansira Evropska unija kroz IPA fond.

Projekat je odobren, i počeo je sa realizacijom 01.12.2017.godine.

Ovaj projekat implementiraćemo na teritoriji čitave Crne Gore, i uključiti 42 starije osobe sa invaliditetom. Ukratko projekat se tiče poboljšanja inkluzije starijih osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori.

            Službe i servisi podrške za starije osobe, a posebno za starije osobe sa invaliditetom nijesu razvijene na adekvatan i dostupan način. Danas u Crnoj Gori stariji se nalaze na marginama društvenih zbivanja. Naime, veliki broj starijih osoba sjedi pasivno u kućama, zbog neadekvatnog ponašanja ostatka društva, odnosno društvene zajednice, koja ne radi dovoljno kako bi motivisala starije na određeni vid aktivizma. Zato smatramo, da je vrlo važan put inkluzije starijih, upravo međugeneracijsko druženje i povezivanje. Jer, naročito mladi mogu da doprinesu jačem aktivizmu starih, i da ih motivišu, i svojim primjerima podstaknu da izađu iz zone pasivnosti.

            Glavne aktivnosti predviđene ovim projektom su:

1. Organizovanje radionica međugeneracijske saradnje o digitalnim i informativnim tehnologijama;

2.Održavanje radionica lijepog pisanja, književne večeri;

3. Predavanja o značaju očuvanja zdravlja;

4. Nabavka pikada i organizovanje turnira u pikadu;

5. Borba protiv usamljenosti kroz druženja

            Cilj projekta je poboljšanje inkluzije starijih osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori. Ovaj cilj ostvariće se kroz sledeća tri specifična cilja:

1. Poboljšanje socijalne uključenosti i učestvovanje u životu zajednice kroz edukaciju ,

2. Povećanje uključenosti, borba protiv usamljenosti, cjeloživotno učenje ;

3.Sportsko-rekreativne aktivnosti i podizanje svijesti šire društvene zajednice .

            Ciljna grupa projekta su starije osobe sa invaliditetom, i muškarci i žene. Među njima se nalaze i samci, i osobe koje su familijarne, potom stariji koji su uključeni u društveno-kulturne aktivnosti, kao i stariji koji su veomo pasivni (naročito stariji, kojima je uzrok invaliditeta, oštećenja vida upravo starost, dijabetes i slično).

            Očekivani rezultati:

1. Uključeno 30 starijih osoba oštećenog vida u projektne aktivnosti

2. Održano 6 radionica između starijih i mlađih osoba sa invaliditetom o digitalnim i informativnim tehnologijama

3. Održane tri radionice lijepog pisanja i dvije književne večeri

4. Održana dva predavanja o značaju očuvanja zdravlja starijih osoba sa invaliditetom

5. Predavanja o kulinarstvu, ljudskim pravima sa akcentom na prava starijih

6. Nabavljen pikado kao održivi resurs, održan turnir u pikadu

7. Pripremljena i odštampanma brošura o modelima iz prakse o socijalnoj inkluziji starijih

8. Održan okrugli sto i predstavljena brošura o socijalnoj inkluziji starijih