Main content

Slideshow

"Dobrota je jezik koji gluvi može da čuje i slepi da vidi" - Mark Tven


"Najjadniji čovjek na svijetu je čovjek koji ima vid, ali nema viziju" - Helen Keler


Aktuelnosti

Prvi newsletter o projektu Saveza slijepih "Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz inovativno zanimanje i razvoj preduzetničkog duha"

NEWSLETTER

I

01.09.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savez slijepih Crne Gore

 

Savez slijepih Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osoba s invaliditetom, koja okuplja oko 1000 osoba oštećenog vida, a koje su učlanjene u osam lokalnih organizacija slijepih. Naše lokalne organizacije  pokrivaju područje svih 21 opština u našoj zemlji.

 

Savez je osnovan 11. aprila 1947. godine na Cetinju, a sadašnje sjedište je u Podgorici – Njegoševa 6. Upisan je u registar nevladinih udruženja kod Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore dana 18.02.2000. pod rednim brojem 477.

 

Savez ima svoje rukovodne, izvršne i nadzorne organe, stalna i povremena radna tijela, Predsjednika i Izvršnog direktora.

Administrativne, finansijske i druge profesionalne poslove, obavlja Stručna služba, koju čine osam zaposlenih (polovina zaposlenih u Stručnoj službi Saveza su žene), angažovani stručnjaci, kao i jedan broj volonterskih funkcionera, saradnika i drugih aktivista.

Struktura,  odnosi i funkcionisanje Saveza slijepih Crne Gore utvrđeni su Statutom kao osnovnim pravnim aktom i nekoliko Pravilnika, kao što su: Pravilnik o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji stručne službe, Pravilniku o naknadama i drugim zaradama i drugi Pravilnici.

 

Rad Saveza odvija se po godišnjem Programu i Finansijskom planu, koje utvrđuje Skupština kao najviši organ Saveza.

Do 2000. godine, savez je imao status Udruženja građana  i imao je sistemski riješeno finansiranje od strane države. Ta činjenica rezultirala je uspostavljanje značajnih ustaljenih aktivnosti koje je uz manje ili više modifikacija sprovodio  dugi niz godina.  Nakon  promjene  statusa u nevladinu organizaciju, prestalo je  sistemsko finansiranje, ali  zahvaljujući  angažovanju na prikupljanju sredstava  na konkursima za projekte nevladinih organizacija i  dijelom sopstvenim prihodima održan je kontinuitet u funkcionisanju organizacije.

 

U prethodnih preko 65 godina Savez je naročito radio na:

- pružanju  podrške i podsticanju članova  da se školuju i postižu što veći stepen obrazovanja;

- pružanju podrške i pomoći pri zapošljavanju;

- nabavci i distribuiranju tiflotehničkih pomagala na račun Fonda PIO, a kasnije Fonda zdravstva i to onih  koje je država kroz ova dva sistema  finansirala;

- omogućavanju  besplatnog ili pod povoljnim uslovima, odmora na moru ili planini;

- organizovanju velikog broja kulturnih događaja  na kojima su učestvovale osobe oštećenog vida, kao što su književne večeri, koncerti, izložbe ručnih radova i slično;

- organizovanju sportskih aktivnosti i takmičenja, među kojima je u proteklom periodu održano 51 šahovsko i 43 atletskih prvenstava osoba sa oštećenim vidom;

- izdavanju brajevih i audio časopisa, među kojima je najznačajniji audio časopis „Zvučna revija“, koja izlazi već 32 godine kao mjesečni časopis. Ovaj časopis je ranije izdavan na audio kasetama,  a od prije nekoliko godina na CD-u u mp3 formatu.

 

Osim navedenih  aktivnosti, Savez je  tokom cijelog perioda postojanja  stavljao veliki akcenat na međunarodnu  saradnju. Savez je član Evropskog i Svjetskog Saveza slijepih, ima predstavnike u nekoliko  komisija Evropskog Saveza slijepih, a jedan je i od članova Balkanskog konsultativnog odbora koji egzistira unutar Evropskog Saveza više od dvije decenije.

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odobrena sredstva za finansiranje projekta „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz inovativno zanimanje i razvoj preduzetničkog duha“

 

Na sjednici Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore donesena je Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za finansiranje projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike i zapošljavanja lica sa invaliditetom, kojom su Savezu slijepih Crne Gore odobrena sredstva za realizaciju projekta » Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz inovativno zanimanje i razvoj preduzetničkog duha«, u iznosu od 51.078,09 €, od čega ZZZCG 48.524,19 eur. Opšti cilj ovog projekta je podsticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba sa invaliditetom sa područja Crne Gore. Projekat će se sprovoditi u roku od 12 mjeseci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratak opis projekta

 

Savez slijepih Crne Gore u partnerstvu sa Organizacijom slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine sprovodi projekat „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz inovativno zanimanje i razvoj preduzetničkog duha“. Projekat je podržan od strane ZZZCG, a trajaće 12 mjeseci.

Savez slijepih veoma predano radi na poboljšanju ambijenta za brže i lakše zapošljavanje ne samo osoba oštećenog vida, već i osi. Kao krovna organizacija, koja u svom sastavu ima osam lokalnih organizacija sa oko 1000 članova i članica, vodeća je po broju novo-zaposlenih svojih članova među organizacijama osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori. S tim u vezi, Savez trenutno zapošljava 16 osoba sa invaliditetom, a kroz prethodne projektne aktivnosti 50-60 % učesnika je pronašlo zaposlenje. U tom cilju i ovaj projekat, otvaranje pržionice kafe, potpuno inovativno radno mjesto za osobe sa invaliditetom, koje će se baviti mljevenjem kafe, pakovanjem, kasnije i distibuiranjem iste. Opšte je poznato da je zapošljavanje, a posebno zapošljavanje osoba sa oštećenim vidom, i osi, krajnje uslovljeno ekonomskim stanjem u društvu.

Cilj našeg projekta jeste stvaranje uslova za veću zapošljivost osoba sa invaliditetom, i prilagođavanje uslovima na tržištu rada, radi njihovog lakšeg zapošljavanja. Ciljna grupa su svršeni srednjoškolci, i nezaposlene osobe oštećenog vida, osi koje će proći program obuke za rad u pržionici kafe.

Glavne aktivnosti biće usmjerene na:

1.Pružanje podrške osobama oštećenog vida, osi za razvijanje ličnog samopouzdanja, unaprjeđivanje nivoa znanja i vještina relevantnih za tržište rada;

2.Stvaranje uslova za ravnopravnost i konkurentnost osoba oštećenog vida, osi na tržištu rada, zapošljavanje osoba oštećenog vida, osi;

3.Kreiranje društvenog miljea u kojem će se osobe oštećenog vida, osi, osjećati korisno i ispunjeno, podizanje svijesti društvene zajednice

 

Kroz projekat će biti uključeno šest osoba sa invaliditetom,  od čega će četiri osobe sa invaliditetom biti zaposlene na period od sedam mjeseci, dok će nakon završetka realizacije projekta, dvije osobe nastaviti radni angažman na period od devet mjeseci.  

Predloženi projekat predviđa niz aktivnosti koje treba sprovesti kako bi se osigurala promocija sprovođenja projekta. Dijeljenje ličnih uspješnih priča o stimulaciji uključivanja na tržište rada nezaposlenih osoba i stimulisanje budućih sličnih akcija. Ukupno 5 radio prezentacija, 5 tv prezentacija, 5 newsletter članaka, i završna konferencija će doprinijeti vidljivosti projekta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvi sastanak projektnih partnera

U zgradi Saveza slijepih Crne Gore, u Ul. Njegoševoj br 6, Podgorica,  23.07.2019. godine sastao se tim projektnih partnera projekta „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz inovativno zanimanje i razvoj preduzetničkog duha“, finansiran od strane ZZZ, kroz Poziv „Profesionalna rehabilitacija, aktivna politika zapošljavanja i zapošljavanje lica sa invaliditetom“ koji čine projektni koordinator Katarina Bigović, administrativni asistent Ivana Kastratović, finansijski menadžer Anka Ćetković, projektni partner iz Organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine, Koviljka Baranin.

U okviru sastanka dogovarani su sljedeći koraci u implementaciji projekta. Zvanično, početak projekta je 23.07.2019. godine. Projekat će trajati dvanaest mjeseci, do 23.07.2020.godine.  Prvi mjesec projektnih aktivnosti, predviđen je za mjesec pripreme za projektne aktivnosti.

Ovi sastanci su sastavni dio aktivnosti upravljanje projektom.

Aktivnosti koje nam slijede su:

·        Izbor nezaposlenih osoba sa invaliditetom, procjena, i sastav

·        Razvoj modela za obuku za rad u pržionici kafe

·        Nabavka opreme

·        Sastanci sa predstavnicima, koji će vršiti obuke

·        Prezentacija projekta  

·        Izrada newslettera

 

 

 

 

 

 

 

Sastanaksa projektnim  ekspertom, spoljni saradnik

 

 

U zgradi Saveza slijepih Crne Gore, u Ul. Njegoševoj br 6, Podgorica,  15.08.2019. godine sastao se dio Projektnog tima projekta „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz inovativno zanimanje i razvoj preduzetničkog duha“, finansiran od strane ZZZ, kroz Poziv „Profesionalna rehabilitacija, aktivna politika zapošljavanja i zapošljavanje lica sa invaliditetom“ koji čine projektni koordinator Katarina Bigović, administrativni asistent Ivana Kastratović, finansijski menadžer Anka Ćetković, projektni partner iz Organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine, Koviljka Baranin sa izvođačem Draganom Todorović.

 

U okviru sastanka dogovoreni su koraci u implementaciji projekta, tj. u izvođenju obuke  za korišćenje računara.

Aktivnosti:

·        Izrada plana obuke

·        Realizacija obuke

·        Da sprovede obuku za šest učesnika projekta

·        Da sprovede obuku u skladu sa programom

·        Da izvrši tri ciklusa obuke, priprema, prženje i pakovanje kafe

·        Izvještaji sa časova obuke

 

 

 

 

 

 

 

ODLUKA O IZBORU UČESNIKA

Projekat “Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz inovativno zanimanje i razvoj preduzetničkog duha”

 

Odlukom Upravnog odbora ZZCG, br.01-15022 od 19.07.2019.godine, dodijeljen je grant za sprovođenje projekta “Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz inovativno zanimanje i razvoj preduzetničkog duha”, nosioca Saveza slijepih Crne Gore koji će projekat realizovati u period od 12 mjeseci, u partnerstvu sa Organizacijom slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine.

Po dobijanju ugovora o dodjeli granta, poslali smo sledeći dopis Birou rada Podgorica, i Birou rada Nikšić.

 

 

“BIRO RADA PODGORICA

 

 

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM KROZ INOVATIVNO ZANIMANJE I RAZVOJ PREDUZETNIČKOG DUHA

 

 

Savez slijepih Crne Gore u partnerstvu sa Organizacijom slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine sprovodi projekat „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz inovativno zanimanje i razvoj preduzetničkog duha“. Projekat je podržan od strane ZZZCG, a trajaće 12 mjeseci.

Savez slijepih veoma predano radi na poboljšanju ambijenta za brže i lakše zapošljavanje ne samo osoba oštećenog vida, već i osi. Kao krovna organizacija, koja u svom sastavu ima osam lokalnih organizacija sa oko 1000 članova i članica, vodeća je po broju novo-zaposlenih svojih članova među organizacijama osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori. S tim u vezi, Savez trenutno zapošljava 16 osoba sa invaliditetom, a kroz prethodne projektne aktivnosti 50-60 % učesnika je pronašlo zaposlenje. U tom cilju i ovaj projekat, otvaranje pržionice kafe, potpuno inovativno radno mjesto za osobe sa invaliditetom, koje će se baviti mljevenjem kafe, pakovanjem, kasnije i distibuiranjem iste. Opšte je poznato da je zapošljavanje, a posebno zapošljavanje osoba sa oštećenim vidom, i osi, krajnje uslovljeno ekonomskim stanjem u društvu.

Cilj našeg projekta jeste stvaranje uslova za veću zapošljivost osoba sa invaliditetom, i prilagođavanje uslovima na tržištu rada, radi njihovog lakšeg zapošljavanja. Ciljna grupa su svršeni srednjoškolci, i nezaposlene osobe oštećenog vida, osi koje će proći program obuke za rad u pržionici kafe.

Glavne aktivnosti biće usmjerene na:

1.Pružanje podrške osobama oštećenog vida, osi za razvijanje ličnog samopouzdanja, unaprjeđivanje nivoa znanja i vještina relevantnih za tržište rada;

2.Stvaranje uslova za ravnopravnost i konkurentnost osoba oštećenog vida, osi na tržištu rada, zapošljavanje osoba oštećenog vida, osi;

3.Kreiranje društvenog miljea u kojem će se osobe oštećenog vida, osi, osjećati korisno i ispunjeno, podizanje svijesti društvene zajednice

 

Kroz projekat će biti uključeno šest osoba sa invaliditetom,  od čega će četiri osobe sa invaliditetom biti zaposlene na period od sedam mjeseci, dok će nakon završetka realizacije projekta, dvije osobe nastaviti radni angažman na period od devet mjeseci.  

Šest osoba sa invaliditetom će tokom četiri mjeseca obuke primati naknadu u iznosu od 114,00 eur, dok će četiri osobe sa invaliditetom koje budu nastavile angažman na projektu, radni, primati zaradu u iznosu od 620,00 eur ukupnog troška.

Obuka će se sprovoditi u Podgorici, četiri mjeseca, počev od septembra, dva puta sedmično u trajanju od 1h30-3h. Po dogovoru sa učesnicima, obuka će se možda sprovoditi jednom sedmično u dužem trajanju.

Predloženi projekat predviđa niz aktivnosti koje treba sprovesti kako bi se osigurala promocija sprovođenja projekta. Dijeljenje ličnih uspješnih priča o stimulaciji uključivanja na tržište rada nezaposlenih osoba i stimulisanje budućih sličnih akcija. Ukupno 5 radio prezentacija, 5 tv prezentacija, 5 newsletter članaka, i završna konferencija će doprinijeti vidljivosti projekta.

Molimo Vas da obavijestite nezaposlene OSI na evidenciji Vašeg Biroa rada, i ukoliko su zainteresovani da učestvuju u našem projektu mogu direktno pozvati Katarinu Bigović na broj 069 769 232; ili nam pošaljite ime i prezime, i broj telefona zainteresovane OSI.

Molimo Vas da nam podatke o zainteresovanim nezaposlenim OSI pošaljete do 09.avgusta.

 

 

Prenosimo i napomenu iz operativnog priručnika:

Napomena: Lice sa invaliditetom, kao učesnik projekta, ne može biti uključeno u više projekata. Takođe, lica sa invaliditetom koja su uključena u projekte po Javnim pozivima br. 11-896 od 22.01.2018. godine i br.11-11463 od 31.07.2018. godine, ne mogu biti uključena u projekte po ovom Javnom pozivu

 

Unaprijed hvala.

 

S poštovanjem,

Koordinator projekta,

Katarina Bigović “

 

 

 

 

Izvršeni su razgovori sa potencijalnim učesnicima projekta, u Podgorici, u petak 09.avgusta u prostorijama ZZZCG, i u Nikšiću u ponedeljak 12.avgusta u prostorija Organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine. Razgovor je vodila koordinatorka projekta, Katarina Bigović i predstavnica partnerske organizacije, Koviljka Baranin.

Prilikom razgovora vodili smo se kriterijumima iz projekta:

- da se osobe sa invaliditetom nalaze na evidenciji nezaposlenih ZZZCG,

- da su motivisani i spremni za rad.

Nakon razgovora izabrani su sledeći učesnici:

 

1.      Višnja Rovčanin, jmbg 1006964295036 iz Podgorice

2.      Tanja Drobnjak, jmbg 1312968215227 iz Podgorice

3.      Mujo Babović, jmbg 2705984260157 iz Nikšića

4.      Mirjana Delibašić, jmbg 2508967265021 iz Nikšića

5.      Ljiljana Moračanin, jmbg 2605957215218 iz Podgorice

6.      Slađana Pavićević, jmbg  2401990218007 iz Podgorice (Ubli bb)

 

 

Podgorica, 15.08.2019.godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savez slijepih Crne Gore

Projekat „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz inovativno zanimanje i razvoj preduzetničkog duha“

Projekat finansiran od strane ZZZ kroz Poziv „Profesionalna rehabilitacija, aktivna politika zapošljavanja i zapošljavanje lica sa invaliditetom

 

 

 

Podgorica, 01.09.2019. godine