Main content

Slideshow

"Dobrota je jezik koji gluvi može da čuje i slepi da vidi" - Mark Tven


"Najjadniji čovjek na svijetu je čovjek koji ima vid, ali nema viziju" - Helen Keler


Aktuelnosti

UOČI ME, I JA SAM NA PUTU

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je i ove godine podržalo projekat Saveza slijepih Crne Gore kroz konkurs za dodjeljivanje bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama. U pitanju je projekat „UOČI ME, I JA SAM NA PUTU“, koji je započeo sa  realizacijom 02.07.2019. godine, a koji će trajati narednih 8 mjeseci.

S obzirom na to da se Savez slijepih već duži niz godina bavi temom pristupačnosti javnih površina, a samim tim i pristupačnošću fizičke sredine, javnog prevoza i usluga osobama oštećenog vida, ovaj projekat ima osnovnu svrhu u unapređivanju postojećih propisa i nuđenju konkretnih mjera koje bi trebalo da se preduzmu, kako bi osobe oštećenog vida bile jednake u saobraćaju. Poznato je da su osobe oštećenog vida specifični učesnici u saobraćaju, te bez obzira na to da li su sredstva javnog prevoza i ostala sredstva prevoza, stajališta, trotoara, znakova na ulicama, pristupačna ili ne, u Crnoj Gori im se mora pokloniti dodatna pažnja. Ovim projektom želimo da podignemo svijest o značaju sigurnog i bezbjednog saobraćaja za osobe oštećenog vida. Osobe sa oštećenim vidom se poslednjih godina, sve više podstiču na samostalan život i samostalno kretanje. Međutim, trenutno stanje u saobraćaju, ne motiviše osobe oštećenog vida da se odluče na punu samostalnost, i počnu da se nose sa izazovima saobraćaja koji je sve više haotičan i nebezbjedan, ne samo za osobe oštećenog vida, već za sve građane.

Ovaj projekat podrazumijeva održavanje fokus grupa sa osobama oštećenog vida, koje će rezultirati izradom analize pristupačnosti sadržaja iz domena saobraćaja i kreiranjem konkretnih mjera za prevazilaženje nedostataka i problema sa kojima se susreću osobe oštećenog vida. Kako bismo uključili i širu društvenu zajednicu, kreiraćemo i radijsku emisiju “Trikovi za samostalan život” koja će se baviti temom saobraćaja, saobraćajne kulture, bezbjednosti osoba sa invaliditetom u saobraćaju, kao i konkretnim pričama i iskustvima osoba oštećenog vida kao učesnika u saobraćaju. Kroz radijsku emisiju ćemo pokušati da utičemo na druge aktere u saobraćaju da prepoznaju i sami, i u mjeri u kojoj je to moguće, poboljšaju uslove za kretanje osobama oštećenog vida. Radijska emisija će se emitovati na internet radiju Feniks, koji je osnovao Savez slijepih Crne Gore, a za koji je proces dobijanja zemaljske frekvencije u toku. Na kraju projekta održaćemo i Konferenciju “Uoči me, i ja sam na putu”na kojoj će biti prikazani rezultati Analize i na neki način želimo da pozovemo i afirmišemo slobodu kretanja osoba oštećenog vida, a pokrenućemo i širu raspravu o saobraćajnim tokovima, za osobe oštećenog vida.

Projekat „UOČI ME, I JA SAM NA PUTU“ sprovodi se u cilju: ispitivanja opšteg nivoa pristupačnosti fizičke sredine, javnog prevoza i usluga osobama oštećenog vida kroz održavanje fokus grupa, Obezbjeđivanja uslova za puno i aktivnije učestvovanje osoba oštećenog vida, kroz izradu analize pristupačnosti saobraćajnih tokova i veće edukovanosti šire zajednice o pravima i uopšte načinima učešća osoba  oštećenog vida u saobraćajnim tokovima.

Sve osobe oštećenog vida će osjetiti benefite ovog projekta. Prema podacima Monstata, u Crnoj Gori od ukupnog broja stanovništva 11%  su osobe sa invaliditetom, a 14.494 osobe su na popisu stanovništva odgovorile da imaju poteškoće pri svakodnevnom funkcionisanju zbog oštećenja vida u manjoj ili većoj mjeri. Projektne aktivnosti i rezultati se odnose na sve osobe oštećenog vida, bez obzira na životno doba, pol, rasu i slično. Tokom posljednje dvije decenije sve više se otvoreno i direktno govori o osobama sa invaliditetom, njihovim problemima i potrebama. Tako se ublažava njihova stigmatizacija, a one su više ohrabrene da budu dio svakodnevice, da se same kreću, učestvuju u mnogim aktivnostima, putuju i sl. 

Uprkos uglavnom nepristupačnom okruženju i u cjelosti nepristupačnom javnom prevozu, osobe oštećenog vida su danas česti učesnici u saobraćaju na našim ulicama i poput ostalih građana/ki, koriste sva sredstva javnog prevoza. Iako je korišćenje takvog prevoza prilično mukotrpno i veoma nedostojanstveno za jednog stanovnika/cu Evrope u XXI vijeku, osobe oštećenog vida ne odustaju i snalaze se na razne načine da uđu u gradski autobus, taxi vozilo, voz...

Realizacijom projekta, te podizanjem nivoa svijesti i poštovanja saobraćajnih propisa i znakova upozorenja, imaće koristi kako same osobe oštećenog vida, tako i njihove porodice, prijatelji, obrazovni kadar, asistenti i drugi. Takođe, od ranog uzrasta će se djeca i mladi ohrabrivati da što prije samostalno krenu u život, da od institucija vlasti zahtijevaju prilagođavanje okruženja i svih vidova saobraćaja.

Dakle, projekat će pomoći kako osobama oštećenog vida, tako i predstavnicima svih vidova prevoza u zemlji, jer će se ponuditi konkretne smjernice i mjere za prevazilaženje mapiranih problema.

U krajnjem, predstavnici relevantnih institucija će kroz aktivnosti ovog projekta bolje sagledati potrebu za što hitnijim i potpunim prilagođavanjem sredstava javnog prevoza po principu univerzalnog dizajna, što znači da prevoz mora biti jednako dostupan i osobama sa invaliditetom, kao i onima koje invaliditet nemaju.