Main content

Slideshow

"Dobrota je jezik koji gluvi može da čuje i slepi da vidi" - Mark Tven


"Najjadniji čovjek na svijetu je čovjek koji ima vid, ali nema viziju" - Helen Keler


Aktuelnosti

Kroz život, samostalno

U periodu  od 21.03.2019, do 21.03.2020, Savez slijepih Crne Gore sprovodi projekat „Kroz život, samostalno“, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Ako se osvrnemo više decenija unazad, ali i ako zavirimo u današnjicu, doći ćemo do maltene istih podataka u odnosu na broj onih osoba sa visokim ili potpunim oštećenjem vida koje se kreću samostalno. Na području cijele Crne Gore, možemo reći da se svega petnaestak do dvadeset osoba kreće samostalno, uz pomoć bijelog štapa ili psa vodiča.

Samostalno kretanje je preduslov za samostalan život. Samostalan život osoba oštećenog vida je jedan od elementarnih ciljeva naše organizacije.

Aktivnostima projekta se namjeravamo boriti na više frontova, a sve u cilju da same osobe oštećenog vida što više motivišemo da počnu aktivno razmišljati ili donesu odluku da se kreću samostalno. Borba za samostalnost u kretanju je dugotrajan  i složen proces, pa je upravo bilo koji oblik napredovanja u samostalnom kretanju značaj za našu zajednicu. Većina osoba oštećenog vida se u svom domu, odnosno radnom okruženju kreće samostalno i obavlja osnovne aktivnosti, međutim nisu motivisani i imaju strah da se odvaže za samostalno kretanje napolju, i izađu iz zone sigurnosti. Samostalno kretanje u domu, odnosno radnom okruženju je ohrabrujući signal koji nam pokazuje da je uvijek moguće kretati se samostalno i da one barijere koje postoje u domu, u manjoj ili većoj mjeri postoje i na ulici i mogu se savladati adekvatnim pomagalima, podrškom u vidu razgovora sa psihologom, i većim stepenom razumijevanja od strane kako porodice, i prijatelja, tako i društva.

Tri su osnovna cilja zbog kojih se ovaj projekat realizuje: osnaživanje osoba oštećenog vida na putu ka samostalnom životu u cilju većeg broja osoba oštećenog vida koje se samostalno kreću, podizanje nivoa svijesti porodice, uže društvene zajednice o značaju samostalnog života za osobe oštećenog vida i podizanje svijesti šire društvene zajednice o mogućnostima i izazovima samostalnog kretanja osoba oštećenog vida. Kroz predavanja, fokus grupe, pripremu i štampanje informativno-edukativne publikacije, individualne i grupne razgovore sa psihologom, konferencije i promotivne aktivnosti ovi ciljevi biće u potpunosti i ostvareni. U okviru projekta izvršiće se i nabavka bijelih štapova koji će biti podijeljeni osobama oštećenog vida.

Ovaj projekat će imati jak uticaj na ciljnu grupu i krajnje korisnike, uključujući ukupni podsticaj za razvoj zajednice. Savez slijepih Crne Gore promoviše i sprovodi akcije usmjerene na osobe u nepovoljnom položaju kroz zastupanje u više oblasti. Ovaj projekat se direktno odnosi  na osobe oštećenog vida, potpuno i djelimičnog, gdje će u krajnjem imati veliki značaj i uticaj i na njih. Već smo naveli neke od ključnih aktera. Naime, Savez ima oko 1000 članova u Crnoj Gori. Pri tome, ovim projektom će biti obuhvaćeni članovi iz čitave Crne Gore. Očekujemo da najmanje 80 osoba oštećenog vida bude uključeno kroz projektne aktivnosti. Takođe, tu je i indirektna ciljna grupa. Indirektna ciljna grupa su prvenstveno roditelji, odnosno članovi uže porodice, potom članovi šire porodice, članovi kolektiva, prijatelji, kao i ostala uža ili šira društvena zajednica koja će osjetiti dobrobiti ovog projekta, jer osobe oštećenog vida koje su samostalne svakako daju veći doprinos ukupnom razvoju zajednice u kojoj žive.