Main content

Slideshow

"Dobrota je jezik koji gluvi može da čuje i slepi da vidi" - Mark Tven


"Najjadniji čovjek na svijetu je čovjek koji ima vid, ali nema viziju" - Helen Keler


Aktuelnosti

Manje diskriminacije, veće šanse za zaposlenje OSI

Od 25. decembra 2018. godine,  Savez slijepih Crne Gore je započeo sa realizacijom projekta „Manje diskriminacije, veće šanse za zaposlenje OSI“, koji će trajati narednih 12 mjeseci, a finansijski je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Cilj projekta je stvaranje uslova za ravnopravan pristup za lica sa invaliditetom profesionalnoj rehabilitaciji, radu i zapošljavanju. Kroz ovaj cilj ćemo se bazirati na nekoliko činjenica, a to su prevencija socijalne isključenosti, podizanje svijesti javnosti, poslodavaca o mogućnostima i benefitima zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Želimo da promovišemo važnost zapošljavanja osoba sa invaliditetom i stvaranje uslova za povećanje zapošljivosti osi u skladu sa strateškim ciljevima Strategije za integraciju osi, a to je smanjenje barijera i stereotipa i nediskriminacije poslodavaca prema osobama sa invaliditetom i povećanje stepena njihove informisanosti o prednostima politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Sve osobe sa različitim vrstama invaliditeta, kako fizičkog, tako i senzornog će osjetiti benefite ovog projekta.

U okviru projekta će biti realizovan niz aktivnosti kao što su: istraživanje koje će se sprovoditi kroz upitnik namijenjen organizacijama OSI i poslodavcima, a koji ima za cilj mapiranje implementacije obaveza zakonskih rješenja iz oblasti zapošljavanja OSI, edukativne radionice o zapošljavanju OSI sa poslodavcima, izvođačima profesionalne rehabilitacije i savjetodavcima biroa rada, izradu informativne brošure o informacijama o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, izradi priča, blogova koje će se naći na sajtu zaposliosi.me.