Main content

Slideshow

"Dobrota je jezik koji gluvi može da čuje i slepi da vidi" - Mark Tven


"Najjadniji čovjek na svijetu je čovjek koji ima vid, ali nema viziju" - Helen Keler


Aktuelnosti

Pravna podrška kroz savjetovalište za OSI

„Pravna podrška kroz savjetovalište za OSI“ još jedan je od projekata čije su aktivnosti usko vezane za djelovanje Saveza slijepih Crne Gore. Projekat je otpočeo sa realizacijom 25. 12. 2018. i njegovo trajanje predviđeno je za period od godinu dana.

Kroz realizaciju ovog projekta namjerava se unaprijediti postojeća situaciju u oblasti pristupa pravdi osoba sa invaliditetom, što je zagarantovano i Konvencijom prava osoba sa invaliditetom UN. Planirana je realizacija niza aktivnosti koje će osnažiti pravno savjetovalište Saveza, koje postoji već četiri godine. Neposredan kontakt naših pravnika i advokata sa članovima, drugim osobama sa invaliditetom, stručnom, kao i laičkom javnošću će se profilisati i organizovati u više različitih segmenata, što omogućava efikasniji, profilisaniji i organizovaniji pristup pravdi za osobe sa invaliditetom.

Kroz istraživanje najbolje će se identifikovati problem diskriminacije, a radionice za osoblje koje radi u PR servisima mapiranih institucija i različitih advokatskih ustanova trebalo bi značajno da utiče na poboljšanje statusa OSI u društvu. Održaće se i pet radionica za osobe sa invaliditetom na teritoriji čitave Crne Gore, kako bi dobili priliku da prodiskutuju o diskriminaciji, oblicima diskriminacije, i tome da li diskriminaciju prepoznaju, i kako.

Na koncu svega, biće pripremljena i publikacija koja najbolje predstavlja i osvijetljava diskriminaciju u svakodnevnom životu i prijedloge za ublažavanje i eliminisanje iste.

Osnovni ciljevi ovog projekta su: jačanje sistema besplatne pravne pomoći kroz realnije i tačnije sagledavanje potreba osoba sa invaliditetom u oblasti prava i antidiskriminacije, povećanje stepena informisanosti, razumiijevanja i znanja OSI i službenika mapiranih institucija u oblasti prava i antidiskriminacije, kao i približavanje pravnih mehanizama za zaštitu od diskriminacije osobama sa invaliditetom i široj javnosti.

Sve osobe sa različitim vrstama invaliditeta, kako fizičkog, tako i senzornog će osjetiti benefite ovog projekta, ali se projektne aktivnosti i rezultati se odnose i na zaposlene u PR službama pri Ministarstvima, predstavnike advokatske, notarske komore, udruženja pravnika.

Krajnji korisnici projekta su najšira javnost, jer je krajnji cilj djelovanja našeg pravnog savjetovališta jeste da se najšira javnost upozna sa pravima osoba sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom, iz razloga što puna inkluzija osoba sa invaliditetom jeste da oni svakodnevno budu u komunikaciji sa najširom zajednicom. Osim toga, broj osoba sa invaliditetom u našoj zemlji potvrđuje činjenicu da se ako ne svi, onda velika većina građana u svakodnevnoj rutini sreću na posredan ili neposredan način sa osobama sa invaliditetom. Na kraju, Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom je ratifikacijom u našem parlamentu postala i sastavni dio našeg pravnog sistema, što znači da gotovo svi pravni akti moraju biti usaglašeni sa tekstom Konvencije i moraju biti dostupni gotovo svim građanima zemlje na ravnopravnim osnovama.